455/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 204 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
455

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb., nařízení vlády č. 209/2016 Sb., nařízení vlády č. 245/2018 Sb. a nařízení vlády č. 297/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se slova „by celková výše finančního příspěvku byla“ nahrazují slovy „je celková výše finančního příspěvku požadovaného v žádosti“.

        2.  V § 2 odst. 7 se slovo „doručí“ nahrazuje slovem „podává“ a slova „doručení ohlášení“ se nahrazují slovy „podání, nejdříve však od začátku kalendářního roku, pro který je ohlášení podáváno,“.

        3.  V § 2 se doplňuje odstavec  12, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

        „(12)  Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku právnická osoba evidující skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů39), přikládá k žádosti úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby platných k okamžiku podání žádosti, který není starší než 3 měsíce od okamžiku podání žádosti.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU