452/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Částka: 203 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
452

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „přídělového řízení“ nahrazují slovem „přídělů“ a text „§ 4 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 13“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 3 zní:

_______________________________
3)
Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.“.

        3.  § 4 včetně nadpisu zní:


㤠4

Obvod pozemkových úprav

        (1)  Obvod pozemkových úprav tvoří pozemky

a)   řešené podle § 2 zákona a

b)   neřešené podle § 2 zákona, u nichž je třeba obnovit soubor geodetických informací.

        (2)  Při určení obvodu pozemkových úprav postupuje pozemkový úřad tak, že do obvodu zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav, s přihlédnutím k požadavkům obce.

        (3)  Pozemek, jehož součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním a který neslouží zemědělské výrobě, lze v pozemkových úpravách řešit podle § 2 zákona, pokud bezprostředně navazuje na navrhované opatření plánu společných zařízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU