451/2021 Sb.Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Částka: 203 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
451

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021
o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 11 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví

a)   druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,

b)   požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

        (2) Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči uvedené v § 4 a 5 se nevztahují na vybrané druhy šelem a lidoopy uvedené v § 14a odst. 4 zákona.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   chovným prostorem jakýkoliv prostor, ve kterém jsou chovány druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, včetně bytu,

b)   vnitřním chovným prostorem konstrukčně vymezený prostor pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči umístěný uvnitř stavby; za vnitřní chovný prostor se u jedovatých hadů nebo krokodýlů považují zejména chovné nádrže označované jako terária, akvaterária, paludária, flexária a regálový systém,

c)   venkovním chovným prostorem konstrukčně vymezený a ohraničený prostor pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči umístěný vně stavby; za venkovní chovný prostor se považují zejména venkovní výběhy a venkovní chovné nádrže,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
§ 4 - Obecné požadavky týkající se péče o druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
§ 5 - Obecné požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
§ 6 - Požadavky na zabezpečení a označení prostor pro chov jedovatého hada a krokodýla
§ 7 - Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov jedovatého hada
§ 8 - Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov krokodýla
§ 9 - Přechodné ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadavky na prostory pro chov jedovatého hada
Příloha č. 2 - Požadavky na prostory pro chov krokodýla
Zavřít
MENU