446/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 200 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
446

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 5 odst. 1, 2, 8 až 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. a vyhlášky č. 339/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. w) se slova „ ; za plasty se také považují polymerní materiály vzniklé na bázi jiných prvků než uhlík, například silikony“ zrušují.


        2.  V § 3 odst. 2 se slova „TOC a CHSKMn“ nahrazují slovy „TOC, CHSKMn a rtuť“ a za slova „a u CHSKMn“ se vkládají slova „a rtuti“.

        3.  V § 3 odstavec  6 zní:

        „(6) Pro účely této vyhlášky se pro ukazatele neuvedené ve vyhlášce, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, stanoví tyto další hygienické limity pro pitnou vodu:

a)  

ftaláty (DEPH)0,008 mg/l,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Závěrečné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU