445/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Částka: 200 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
445

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech        Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 2 větě poslední, § 8 odst. 2, § 11 odst. 4 větě první a v příloze č. 3 části B poznámce 1) k tabulce 3 větě druhé se za slovo „nebezpečné“ vkládá slovo „závadné“.

        2.  V § 8 odst. 1 se slova „látek nebo zvlášť nebezpečných látek neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „závadných látek“.

        3.  V § 9 odst. 4, § 11 odst. 4 větě první, § 12 odst. 2 větách první a poslední a v příloze č. 1 části B poznámce 7) k tabulce 2 se za slovo „nebezpečných“ vkládá slovo „závadných“.

        4.  V § 11 odst. 4 větě poslední se za slovo „nebezpečnými“ vkládá slovo „závadnými“.

        5.  V § 12 odst. 3 větě první se slova „s obsahem zvlášť nebezpečných látek neuvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a odpadních vod“ zrušují a za slovo „nebezpečných“ se vkládá slovo „závadných“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU