433/2021 Sb.Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Částka: 193 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 24. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
433

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2021
o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her        Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 527/2020 Sb.:ČÁST PRVNÍ

VÝSTUPNÍ DOKUMENTY ODBORNÉHO POSOUZENÍ A OSVĚDČENÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje požadavky na minimální náležitosti výstupního dokumentu a poskytování výstupního dokumentu orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her.

        (2)  Výstupním dokumentem se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   odborné posouzení,

b)   osvědčení o provozuschopnosti,

c)   registrační známka a

d)   zpráva o posouzení změn.


§ 2

Jazyk

        Výstupní dokument se vydává v českém jazyce.


§ 3

Identifikátor výstupního dokumentu

        (1)  Výstupnímu dokumentu s výjimkou registrační známky je přiřazen identifikátor výstupního dokumentu.

        (2)  Jednou přiřazený identifikátor nelze nikdy přiřadit jinému výstupnímu dokumentu.

        (3)  V případě chybného přiřazení identifikátoru se opravnému dokumentu přiřadí nový identifikátor. Oddíl 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce se nepoužije.

        (4)  Identifikátor je tvořen částmi podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v pořadí, v jakém jsou v ní uvedeny. Jednotlivé části identifikátoru se oddělují spojovníkem.


§ 4

Vztah výstupního dokumentu k základnímu
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝSTUPNÍ DOKUMENTY ODBORNÉHO POSOUZENÍ A OSVĚDČENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Jazyk
§ 3 - Identifikátor výstupního dokumentu
§ 4 - Vztah výstupního dokumentu k základnímu odbornému posouzení
§ 5 - Opravný výstupní dokument
HLAVA II - ODBORNÉ POSOUZENÍ
§ 6 - Odborné posouzení
§ 7 - Předmět a obsah odborného posouzení
HLAVA III - OSVĚDČENÍ O PROVOZUSCHOPNOSTI A REGISTRAČNÍ ZNÁMKA
§ 8 - Osvědčení o provozuschopnosti a jeho předmět a obsah
§ 9 - Registrační známka a její obsah
HLAVA IV - ZPRÁVA O POSOUZENÍ ZMĚN
§ 10 - Zpráva o posouzení změn a její obsah
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ VÝSTUPNÍHO DOKUMENTU
§ 11 - Vzdálený přístup do úložiště pověřené osoby
§ 12 - Obsah úložiště pověřené osoby
§ 13 - Doba poskytování výstupního dokumentu
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Přechodné ustanovení k podmínkám odborného posuzování a osvědčování
§ 15 - Přechodná ustanovení k výstupním dokumentům
§ 16 - Přechodné ustanovení k registračním známkám
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - Části identifikátoru výstupního dokumentu
Příloha č. 2 - Položky obsažené v odborném posouzení
Příloha č. 3 - Položky obsažené v osvědčení o provozuschopnosti
Příloha č. 4 - Položky obsažené ve zprávě o posouzení změn
Zavřít
MENU