424/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 190 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
424

VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb. a vyhlášky č. 488/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1c odst. 1 se věta poslední zrušuje.

        2.  V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „ , nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti“ zrušují.

        3.  V § 45 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Výnosová cena lesního porostu se určí zjednodušeným způsobem.“.

        4.  V § 47 odst. 1 se slova „Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena“ nahrazují slovem „Cena“ a slova „určí způsobem podle odstavců 3 až 5“ se nahrazují slovy „se pro účely podle jiného právního předpisu1) určí způsobem podle odstavců 3 až 5 postupem podle odstavce  2“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU