419/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Částka: 188 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 18. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 17. prosince 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

32/2001 Sb.;

Výchozí předpisy

361/2000 Sb. - podle § 137 odst. 2 k provedení § 123 odst. 4;

Oblasti

Předpisy EU

93/704/ES; 2008/96/ES; (EU) 2019/1936;
Původní znění předpisu
Zavřít

419

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 123 odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, se mění takto:

1

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 1998 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

2

§ 2 písm. a) se slova (dále jen účastník) zrušují.

3

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

4

§ 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ; pro účely poskytování dat podle předpisu Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (93/704/ES), v platném znění.

5

Na konci textu § 3 se doplňují slova , s výjimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody povinni Policii České republiky oznamovat4).

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4

§ 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a

jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

7

§ 5 písm. c) se slovo výroby nahrazuje slovy první registrace.

8

§ 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e

údaje o platnosti technické prohlídky,

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

9

§ 7 písm. a) se za slovo celek, vkládají slova souřadnice globálního navigačního družicového systému místa dopravní nehody,.

10

V nadpisu § 8 se slova a centrální evidence dopravních nehod zrušují.

11

§ 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU