418/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu:
Přijato: 26. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
418

ZÁKON
ze dne 26. října 2021,
kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Policii České republiky


Čl. I

        Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:


㤠23a

Tísňová komunikace

        (1)  Policie zajišťuje nepřetržitý a bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 158, výzev předaných operačními středisky základních složek integrovaného záchranného systému a výzev oznámených prostřednictvím dalších služeb určených k tísňové komunikaci (dále jen „tísňová komunikace“) a reakci na tísňovou komunikaci prostřednictvím operačního řízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU