417/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
417

ZÁKON
ze dne 26. října 2021,
kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Čl. I

        Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 325/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu, přerušuje se běh promlčecí doby jeho doručením“.

        2.  V § 32 odstavec  3 zní:

        „(3)  Odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze skutečností podle odstavce  1.“.

        3.  V § 38 písm. e) se slova „je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,“ zrušují.

        4.  V § 52 se za odstavec  5 vkládá nový odstavec  6, který zní:

        „(6)  Je-li to s ohledem na povahu uloženého omezujícího opatření možné, jeho dodržování kontrolují též orgán Policie České republiky, v jehož územním obvodu má omezující opatření účinky, a obecní policie, která vykonává působnost ve správním obvodu obce, v němž má omezující opatření účinky. Správní orgán, který omezující opatření uložil, a správní orgán stejného druhu, v jehož správním obvodu má omezující opatření účinky, informují o uloženém omezujícím opatření orgán Policie České republiky a obecní policii.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o některých přestupcích
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU