416/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

499/2004 Sb.;

Věcný rejstřík

CZ-NACE

74; 84;

Normy

ISO 9001-7.5;
Původní znění předpisu
Zavřít

416

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 326/2021 Sb., se mění takto:

1

§ 47 odst. 1 písm. e) se slovo Zámrsku nahrazuje slovy Hradci Králové.

2

§ 48 odst. 1 písm. e) se slovo Zámrsku nahrazuje slovy Hradci Králové.

3

V příloze č. 3 písm. a) bod 9 zní:

9

Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích,

4

V příloze č. 3 písm. a) se bod 10 zrušuje.

Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.

5

V příloze č. 3 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo Zámrsku nahrazuje slovy Hradci Králové.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU