414/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
414

ZÁKON
ze dne 26. října 2021,
kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I

        Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se doplňuje odstavec  3, který zní:

        „(3)  Pečetidla a pečetě se státním znakem lze užívat pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

        2.  V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:

„v)   jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU