413/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 187 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2021 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

100/2001 Sb.;

CZ-NACE

05; 06; 07; 08; 09; 23; 41; 42; 43; 71; 81;

Normy

ISO 14001-6; ISO 9001-7.1.3;
Původní znění předpisu
Zavřít

413

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

§ 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni..

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU