413/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 187 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2021 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
413

ZÁKON
ze dne 26. října 2021,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb., se na konci odstavce  3 doplňuje věta „Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU