404/2021 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Částka: 182 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 8. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
404

VYHLÁŠKA
ze dne 8. listopadu 2021
o Programu statistických zjišťování na rok 2022


        Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2022, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

_______________________________
1)
Směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU.
Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, ve znění prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Program statistických zjišťování prováděných českým statistickým úřadem na rok 2022
Příloha č. 2 - Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy na rok 2022
Zavřít
MENU