388/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

Částka: 172 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
388

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie        Vláda nařizuje podle § 105a odst. 4 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie, se mění takto:

        1.  V § 1 se věta poslední zrušuje.

        2.  V § 2 odst. 4 větě první a v § 3 odst. 5 větě druhé se slova „70 % hodnoty maximální technické úrokové míry stanovené jiným právním předpisem2) pro účely pojišťovnictví“ nahrazují slovy „hodnoty úrokové míry podle čl. 8 přílohy VIII nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU