367/2021 Sb.Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 162 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. října 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
367

ZÁKON
ze dne 15. září 2021
o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ K PŘECHODU ČESKÉ REPUBLIKY K NÍZKOUHLÍKOVÉ ENERGETICE


§ 1

Předmět a účel úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   práva a povinnosti spojené s přechodem České republiky k nízkouhlíkové energetice prostřednictvím zajištění výroby elektřiny v nízkouhlíkových výrobnách a její dodávky do elektrizační soustavy České republiky a

b)   opatření k zajištění běžně přijatelné vnitřní míry návratnosti investic do nízkouhlíkových výroben vynaložených oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny.

        (2)  Účelem tohoto zákona je

a)   v zájmu ochrany klimatu přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny a

b)   zajistit energetickou bezpečnost České republiky prostřednictvím výroby elektřiny v nízkouhlíkových výrobnách na území České republiky a zvýšit podíl elektřiny z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné spotřebě energie v České republice při současném zohlednění zájmu zákazníků na minimalizaci dopadů opatření na ceny energií pro zákazníky v České republice.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   nízkouhlíkovou výrobnou výrobna elektřiny1) na území České republiky s jaderným reaktorem s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW připojená po roce 2030 do elektrizační soustavy2), jejíž výstavba a údržba není přímo či nepřímo závislá na technologiích od dodavatele, který je státním příslušníkem státu, který nepřistoupil k Dohodě Světové obchodní organizace o vládních zakázkách, nebo od osob takového dodavatele ovládajících nebo jím ovládaných,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ K PŘECHODU ČESKÉ REPUBLIKY K NÍZKOUHLÍKOVÉ ENERGETICE
§ 1 - Předmět a účel úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Smlouva o výkupu
§ 4 - Financování výstavby nízkouhlíkové výrobny
§ 5 - Pravidla stanovení realizační ceny a její změna
§ 6 - Podmínky výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny
§ 7 - Předávání a evidence naměřených hodnot množství elektřiny z nízkouhlíkové výrobny
§ 8 - Složka ceny služby přenosové soustavy a složka ceny služby distribuční soustavy
§ 9 - Financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice
§ 10 - Kontrola
§ 11 - Přestupek
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 13  
Zavřít
MENU