362/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 160 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. října 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

455/1991 Sb.; 406/2000 Sb.; 458/2000 Sb.; 634/2004 Sb.;

CZ-NACE

35;

Normy

ISO 14001-7; ISO 50001-3;

Předpisy EU

(EU) 2017/460; (EU) 2017/1938; (EU) 2019/941; (EU) 2019/943;
Původní znění předpisu
Zavřít

362

ZÁKON

ze dne 14. září 2021,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna energetického zákona

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1

V poznámce pod čarou č. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

2

V poznámce pod čarou č. 1a se věty čtvrtá a pátá zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou..

3

§ 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e

podnikem ve skupině podnik, který má právo kontroly nad jiným podnikem nebo který je kontrolován jiným podnikem.

4

§ 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slova 35 kV vkládají slova provozovaný držitelem licence na distribuci elektřiny a.

5

§ 2 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují body 31 až 33, které znějí:

31

mezinárodní pomocí v krizových situacích v plynárenství situace, kdy Česká republika přijímá nebo poskytuje solidární opatření podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938,

32

skladovacím rokem časový úsek, který začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího kalendářního roku,

33

službou přeshraničního využití zásobníku plynu, využití zásobníku plynu k předání plynu mezi plynárenskou soustavou České republiky a zahraniční plynárenskou soustavou; toto není považováno za přepravu plynu.

6

§ 3 odst. 1 se slova plynem a nahrazují slovem plynem, a na konci textu odstavce se doplňují slova a zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích.

7

§ 3 odst. 4 písm. a) se slovo biometanu, zrušuje.

8

§ 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

na výkon zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích.

9

V § 3 odstavec 6 zní:

(6) Zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích mohou vykonávat osoby pouze na základě oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích (dále jen zprostředkovatel) udělovaného Energetickým regulačním úřadem. Tím není dotčeno právo držitele licence jednat jako zástupce zákazníka při změně nebo zrušení závazku ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, je-li k tomu zákazníkem zmocněn.

10

§ 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích se rozumí činnost vykonávaná ve prospěch držitele licence, spotřebitele, podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh, spočívající v

a

obstarání příležitosti k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu mezi držitelem licence a zákazníkem podle tohoto odstavce, nebo

b

sjednání smlouvy podle písmene a), nebo

c

provádění přípravných jednání a prací směřujících k činnostem podle písmen a) a b).

11

§ 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích není jednorázové bezúplatné jednání zmocněnce jednajícího mimo rámec podnikání, jehož účelem je uzavření, změna nebo ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na základě vystavené plné moci.

12

§ 5 odst. 4 písm. c) a v § 17 odst. 1 se slovo energetice nahrazuje slovy energetických odvětvích.

13

§ 9 odst. 6 se text odst. 2 nahrazuje textem odst. 1 písm. c).

14

§ 10 odst. 3 písm. b) se slova nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušují.

15

§ 11 odst. 1 se na začátku písmene f) vkládá slovo bezplatně a na konci textu písmene f) se doplňují slova a poskytovat bezplatně informace o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie a v § 11 odst. 1 písm. o), § 17 odst. 7 písm. e) a v § 96 odst. 2 se slova zákazníka v postavení zrušují.

16

§ 11 se doplňují odstavce 5, 6 a 7, které znějí:

(5) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem je povinen umožnit zákazníkovi platit za dodávku elektřiny nebo plynu způsobem, který jej nediskriminuje.

(6) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo dodavatel tepelné energie stanoví zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné energie nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období.

(7) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie je povinen nabízet zákazníkům možnost bezplatného poskytování vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě. Pokud si zákazník nezvolí poskytování vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb nebo informací o vyúčtování v listinné podobě, je držitel licence povinen poskytovat zákazníkovi vyúčtování nebo informace o vyúčtování v elektronické podobě; to neplatí, pokud zákazník ani na písemnou výzvu nesdělí držiteli licence elektronický kontakt pro doručování vyúčtování nebo informací o vyúčtování.

17

§ 11a včetně nadpisu zní:

Některá opatření na ochranu zákazníka

§ 11a

(1) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem je povinen uveřejnit na svých internetových stránkách

a

podmínky dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro

1

spotřebitele,

2

podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh,

b

podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny pro

1

spotřebitele,

2

podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí.

(2) Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě uvedené v odstavci 1 nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 4.

(3) Nebude-li změna oznámena podle odstavce 2, nevyvolá právní účinky.

(4) Nesouhlasí-li spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 se zvýšením ceny nebo se změnou jiných smluvních podmínek, jsou oprávněni bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.

(5) Právo vypovědět závazek ze smlouvy nevzniká, je-li důvodem změny podmínek

a

zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků,

b

změna právního předpisu.

18

Za § 11a se vkládají nové § 11b11o, které včetně nadpisů znějí:

§ 11b

(1) Spotřebitel je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(2) Odstavcem 1 není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podle občanského zákoníku, přičemž čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne jejího uzavření.

(3) Je na držiteli licence, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence.

§ 11c

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu, je oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

§ 11d

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou a přesahuje-li doba dodávky elektřiny nebo plynu včetně případného prodloužení smlouvy 36 měsíců, považuje se smlouva po uplynutí této doby za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

§ 11e

Zaniklo-li zákazníkovi odebírajícímu elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu, je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo závazek ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.

§ 11f

Podmínky pro činnost zprostředkovatele

(1) Energetický regulační úřad udělí oprávnění k činnosti zprostředkovatele a zapíše do registru zprostředkovatelů žadatele, který

a

je plně svéprávný,

b

je bezúhonný podle § 5 odst. 4,

c

je spolehlivý a

d

má ukončené alespoň střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou nebo plynem nebo ustanovil odpovědného zástupce, který splňuje tuto podmínku.

(2) Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v posledních 3 letech před podáním žádosti pravomocně uznán vinným z přestupku podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele.

(3) Na osobu, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy tato právnická osoba spáchala čin, pro který neplní podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, se pro účely posouzení podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) hledí, jako by také nebyla bezúhonná nebo spolehlivá.

(4) Je-li žadatelem o oprávnění k činnosti zprostředkovatele právnická osoba, musí splnit podmínky podle odstavce 1 písm. b) a c). Podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) musí splnit též členové statutárního orgánu této právnické osoby; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí tyto podmínky splnit fyzická osoba, která ji zastupuje.

(5) Právnická osoba je dále povinna ustanovit odpovědného zástupce, který jí odpovídá za řádný výkon zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích a je k ní ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než 4 zprostředkovatele. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky pro udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle odstavce 1 písm. a) až c) a mít dokončené alespoň střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou nebo plynem. Ustanovení § 6 odst. 6 se použije obdobně.

§ 11g

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele se podává na formuláři a obsahuje vedle náležitostí stanovených správním řádem též údaje o splnění podmínek pro činnost zprostředkovatele stanovených tímto zákonem.

(2) Splnění podmínky plné svéprávnosti a spolehlivosti se dokládá písemným prohlášením. Splnění podmínky požadovaného vzdělání a odborné praxe se prokazuje dokladem o dosaženém vzdělání a dokumenty, které osvědčují formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe.

(3) Splnění podmínky bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Energetický regulační úřad si za účelem ověření, zda je podmínka bezúhonnosti splněna, může vyžádat od Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost se podává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rejstřík trestů poskytne na žádost Energetického regulačního úřadu výpis z evidence Rejstříku trestů. Splnění podmínky bezúhonnosti osoby, která není státním občanem České republiky nebo nemá sídlo na území České republiky, se osvědčuje též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je tato osoba státním občanem nebo ve kterém sídlí, jakož i státy, v nichž tato osoba v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců pobývala nebo sídlila (dále jen domovský stát), a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

(4) Vyhoví-li Energetický regulační úřad žádosti podle odstavce 1, zapíše žadatele do registru zprostředkovatelů a zašle mu osvědčení o registraci, které obsahuje jeho jméno a příjmení nebo název, registrační číslo, datum registrace, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a datum jeho ustanovení a ukončení funkce a dobu platnosti oprávnění. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu do registru zprostředkovatelů a písemně se nevyhotovuje.

(5) Oprávnění se uděluje na dobu 5 let ode dne zápisu zprostředkovatele do registru zprostředkovatelů.

§ 11h

Prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele

(1) Platnost oprávnění k činnosti zprostředkovatele lze prodloužit o 5 let, a to i opakovaně.

(2) Žádost o prodloužení platnosti oprávnění lze podat nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dnů před uplynutím doby jeho platnosti. Ustanovení § 11g odst. 1 až 3 se použijí obdobně.

(3) Energetický regulační úřad při rozhodování o žádosti postupuje obdobně jako při rozhodování o žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

§ 11i

Oznamovací povinnost zprostředkovatele

Zprostředkovatel je povinen bezodkladně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu, že

a

přestal splňovat podmínky pro činnost zprostředkovatele, nebo

b

došlo ke změně údajů uvedených v žádosti.

§ 11j

Zánik a odejmutí oprávnění k činnosti zprostředkovatele

(1) Oprávnění k činnosti zprostředkovatele zaniká

a

smrtí fyzické osoby nebo jejím prohlášením za mrtvou,

b

zánikem právnické osoby,

c

oznámením o ukončení činnosti zprostředkovatele,

d

uplynutím doby platnosti oprávnění,

e

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu o odejmutí oprávnění, nebo

f

uložením trestu zákazu činnosti.

(2) Energetický regulační úřad oprávnění k činnosti zprostředkovatele odejme, pokud jeho držitel

a

přestal splňovat podmínky pro činnost zprostředkovatele,

b

při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích závažným způsobem porušil tento zákon nebo jiný právní předpis s touto činností související, nebo

c

uvedl v žádosti o udělení nebo o prodloužení oprávnění nepravdivé údaje.

(3) Bylo-li oprávnění odňato, je možné podat opětovnou žádost o udělení oprávnění nejdříve po uplynutí lhůty 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí oprávnění.

§ 11k

Registr zprostředkovatelů

(1) Energetický regulační úřad vede elektronický registr zprostředkovatelů, který je informačním systémem veřejné správy. Do registru zprostředkovatelů se zapisuje

a

registrační číslo a datum registrace,

b

jméno a příjmení nebo název osoby,

c

adresa sídla,

d

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

e

jméno a příjmení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a datum jeho ustanovení a ukončení funkce,

f

doba platnosti oprávnění a

g

datum zániku oprávnění.

(2) Údaje podle odstavce 1 se z registru zprostředkovatelů vymažou po uplynutí doby 3 let ode dne zániku oprávnění.

(3) Údaje uvedené v registru zprostředkovatelů zveřejňuje Energetický regulační úřad na svých internetových stránkách.

§ 11l

Povinnosti zprostředkovatele

Zprostředkovatel je povinen

a

informovat spotřebitele o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel, a to již od prvního kontaktu s ním, zejména prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a registrační číslo,

b

provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí,

c

zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody.

§ 11m

Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem

(1) Smlouvou o zprostředkování v energetických odvětvích se zprostředkovatel zavazuje vykonat zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích pro spotřebitele.

(2) Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem musí mít písemnou formu a zprostředkovatel musí její vyhotovení předat spotřebiteli v listinné podobě. V elektronické podobě může být předána jen tehdy, udělil-li písemně spotřebitel k tomu souhlas.

(3) Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem musí obsahovat

a

jméno a příjmení nebo název zprostředkovatele, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a jeho registrační číslo,

b

výši odměny zprostředkovatele, má-li být placena spotřebitelem; pokud není výše odměny v okamžiku uzavření smlouvy známa, uvede se způsob jejího výpočtu,

c

splatnost odměny zprostředkovatele, má-li být placena spotřebitelem,

d

obsah smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, o jejíž uzavření má spotřebitel zájem, a to alespoň

1

zda se týká dodávky elektřiny nebo plynu,

2

zda se jedná o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou,

3

celkovou cenu, kterou je spotřebitel ochoten platit za dodávku elektřiny nebo plynu,

e

obsah dohody o zastoupení, zmocnil-li spotřebitel zprostředkovatele k obstarání příležitosti k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu pro zákazníka nebo sjednání takové smlouvy na účet zákazníka nebo držitele licence nebo provádění přípravných prací směřujících k obstarání příležitosti nebo uzavření smlouvy,

f

informaci o právu spotřebitele vypovědět závazek ze smlouvy a případně o právu odvolat zmocnění podle § 11o,

g

dobu, na kterou byla uzavřena,

h

podmínky ukončení závazku a

i

informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

(4) Zmocní-li spotřebitel zprostředkovatele nebo držitele licence k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy, zmocnění zanikne nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření dohody o zastoupení. Tím není dotčeno právo zmocnitele novým právním jednáním udělit téže osobě novou plnou moc s týmž obsahem. Je-li obsah dohody o zastoupení včetně dne jejího uzavření uveden v plné moci, postačí, aby byla v písemné formě udělena plná moc.

(5) Zprostředkovatel je povinen předat spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou za něho uzavřel, bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření, ne však později než ke dni zahájení dodávky dle takové smlouvy.

(6) Při zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích se na zprostředkovatele vztahují povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. g), j) a k) a m) obdobně. Při zprostředkovatelské činnosti se na držitele licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu a obchod s plynem vztahují povinnosti podle odstavců 2 až 5 a § 11l obdobně.

§ 11n

Spotřebitel je oprávněn kdykoliv bez postihu a finančního plnění

a

vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích, nebo

b

odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy.

Za finanční plnění se pro účely věty první nepovažuje odměna zprostředkovatele uvedená ve zprostředkovatelské smlouvě podle § 11m odst. 3 písm. b) nebo její poměrná část za již poskytnutou službu.

§ 11o

Uzavřel-li zprostředkovatel za spotřebitele smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, je spotřebitel oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.

§ 11p

Regulace nařízením obce

Obec může nařízením obce53) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle tohoto zákona v obci nebo v její části zakázány.

§ 11q

(1) Spotřebitel je oprávněn podat Energetickému regulačnímu úřadu návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

(2) Na řešení sporů před Energetickým regulačním úřadem podle odstavce 1 se použije postup podle části čtvrté zákona o ochraně spotřebitele obdobně.

(3) Zprostředkovatel je povinen Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení výzvy Energetického regulačního úřadu poskytnout vyjádření ke skutečnostem uvedeným spotřebitelem. Zprostředkovatel je povinen úzce spolupracovat a poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu řešení sporu.

53

§ 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

19

§ 16 úvodní části ustanovení se slovo energetiku nahrazuje slovy energetická odvětví.

20

§ 16 se na konci písmene d) doplňuje bod 13, který zní:

13

opatřeních k řešení nedostatku zdrojů pro výrobu elektřiny v České republice,

21

§ 16 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až y) se označují jako písmena i) až x).

22

§ 16 písm. l) se slova závazné stanovisko nahrazují slovem vyjádření.

23

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

24

§ 16 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

y

vykonává působnost České republiky při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

25

§ 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 48 zní:

(2) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetická odvětví2) dále

a

přijímá nebo podává sousedním členským státům Evropské unie žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství,

b

přejímá nebo předává sousedním členským státům Evropské unie a účastníkům trhu s plynem za úplatu plyn poskytnutý při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem,

c

rozhoduje o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy a o určení zásobníku plynu, který má být vyhrazen, a době vyhrazení zásobníku plynu a na základě závazného stanoviska Energetického regulačního úřadu i o ceně za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo o způsobu jejího určení, jakož i o způsobu nákupu a prodeje plynu,

d

vykonává působnost členského státu Evropské unie a je příslušným orgánem podle nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky48); provozní úkoly týkající se plánování rizikové připravenosti a řízení rizik, stanovené v tomto nařízení, může ministerstvo přenést na provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy.

26

§ 17 odst. 6 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:

d

regulaci cen podle tohoto zákona, zákona o cenách a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn49),

49

Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn.

27

§ 17 odst. 7 písm. i) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

28

§ 17 odst. 7 písm. j) bodě 1 se slovo zákazníka nahrazuje slovem spotřebitele.

29

§ 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která znějí:

t

zapisuje žadatele do registru zprostředkovatelů,

u

vydává závazné stanovisko o ceně za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo o způsobu jejího určení, jakož i o způsobu nákupu a prodeje plynu,

v

na návrh spotřebitele řeší spory o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

30

§ 17 odstavec 9 zní:

(9) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, ve kterém uveřejňuje cenová rozhodnutí a metodiku cenové regulace. Energetický regulační úřad zveřejňuje Energetický regulační věstník na portálu veřejné správy. Dnem zveřejnění v Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky Energetického regulačního věstníku.

31

§ 17 odstavec 11 zní:

(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v elektroenergetice, související službu v plynárenství, cenu za službu přeshraničního využití zásobníku plynu49) a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně usměrňuje ceny tepelné energie.

32

§ 17b odstavec 1 zní:

(1) V čele Energetického regulačního úřadu je pětičlenná Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada). Jeden ze členů Rady je předsedou Rady. Předseda Rady řídí činnost Energetického regulačního úřadu s výjimkou výkonu pravomocí, které jsou vyhrazeny Radě, organizuje činnost Rady a vystupuje jejím jménem. Předsedu Rady zastupuje v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Rady.

33

§ 17b se na konci odstavce 2 doplňuje věta Nikdo nemůže být členem Rady jmenován více než dvakrát za sebou..

34

§ 17b odst. 3 písm. c) se slova oboru energetiky nahrazují slovy energetických odvětvích, slovo oblasti se zrušuje a za slovo teplem se vkládají slova , činnost akademického pracovníka50).

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

50

§ 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

35

§ 17b odst. 3 písm. f) se slova oboru energetiky nahrazují slovy energetických odvětvích.

36

§ 17b odst. 6 se slova oblasti energetiky nahrazují slovy energetických odvětvích a slova , pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu se zrušují.

37

§ 17b odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Člena Rady vláda odvolá, pokud porušil některý ze zákazů uvedených v odstavci 6 nebo jedná v rozporu s § 17 odst. 3, nebo pokud nevykonává svou funkci po dobu delší než 6 měsíců. Ministr průmyslu a obchodu bezodkladně navrhne vládě jmenovat nového člena Rady na zbývající část funkčního období odvolaného člena Rady.

(8) Funkce předsedy Rady zaniká v okamžiku zániku jeho funkce člena Rady, jeho odstoupením nebo jeho odvoláním vládou z funkce předsedy Rady. Ministr průmyslu a obchodu bezodkladně navrhne vládě jmenovat nového předsedu Rady.

38

§ 17b odst. 10 písm. a) bodě 2 se slova návrh rozpočtu nahrazují slovem rozpočet.

39

§ 17b odst. 10 písm. a) bodě 3 se slova organizační, spisový a podpisový řád Energetického regulačního úřadu, zrušují.

40

§ 17b odst. 10 písm. a) body 5 až 7 znějí:

5

vyhlášky Energetického regulačního úřadu,

6

metodiku cenové regulace,

7

cenová rozhodnutí,

41

§ 17b odst. 10 písm. c) se za slovo jmenuje vkládají slova a odvolává.

42

§ 17b se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 11 až 13.

43

§ 17b odst. 12 větě druhé se slovo a nahrazuje slovy , náhradu výdajů a na, ve větě třetí se slova Předseda a další členové Rady mají nahrazují slovy Člen Rady má, slovo jim se nahrazuje slovem mu a ve větě poslední se slova předseda nebo zrušují.

44

§ 17b odstavec 13 zní:

(13) Předseda Rady se považuje za vedoucího služebního úřadu a za služební orgán podle zákona o státní službě; rozhodování ve věcech státní služby může přenést na jiného člena Rady. Předseda Rady nebo jím pověřený člen Rady je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu služby podle zákona o státní službě. Předseda Rady jedná jménem státu v pracovněprávních vztazích.

45

§ 17d odst. 4 se slova stanoví jako násobek nahrazují slovy stanoví jako dvanáctinásobek, slova odebírajících elektřinu pro odvětví elektroenergetiky se nahrazují slovy v elektroenergetice, slova celkové spotřeby plynu pro odvětví plynárenství se nahrazují slovy celkového množství plynu spotřebovaného v České republice a dodaného plynárenskou soustavou a slova , za kterou účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu se zrušují.

46

§ 17d odst. 6 se číslo 3 nahrazuje číslem 4.

47

§ 17e odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

48

§ 17e se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

metodiku cenové regulace.

49

§ 17e odst. 2 písm. a) a v § 17e odst. 7 až 11 se slovo zásad nahrazuje slovem metodiky.

50

§ 17e odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova a dále návrh metodik a postupů, jejichž schválení Energetickým regulačním úřadem stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie.

51

§ 17e odst. 2 písm. d) se za slovo rozvoje vkládají slova přenosové soustavy a desetiletý plán rozvoje.

52

§ 17e odst. 7 se za slovo se vkládá slovo dále a na konci textu odstavce se doplňují slova ; postup podle odstavců 5 a 6 se nepoužije.

53

§ 17e odst. 10 se slova odstavce 9 nahrazují slovy odstavců 8 a 9 a slova odstavci 9 se nahrazují slovy odstavcích 8 a 9.

54

Za § 17g se vkládají nové § 17h17i, které včetně nadpisů znějí:

§ 17h

Námitka proti návrhu metodiky cenové regulace

(1) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být metodikou cenové regulace dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu proti návrhu metodiky cenové regulace podat písemnou námitku. Podmínky a postup podání a vyřízení námitky se řídí tímto zákonem.

(2) Námitka musí obsahovat označení toho, kdo ji podává, uvedení jeho oprávněného zájmu, který může být návrhem metodiky cenové regulace dotčen, vymezení předmětu námitky a odůvodnění, v čem podle stěžovatele nesprávnost nebo nezákonnost návrhu metodiky cenové regulace spočívá.

(3) Námitka se podává ve lhůtě do 60 dnů od zveřejnění návrhu metodiky cenové regulace. Námitku lze doplňovat nebo měnit pouze ve lhůtě pro její podání.

(4) Námitka, která po uplynutí určené lhůty nesplňuje předepsané náležitosti, nebo námitku podanou opožděně Energetický regulační úřad vyřídí jako nepřípustnou.

(5) Byla-li námitka shledána důvodnou, Energetický regulační úřad provede opatření k nápravě, jinak námitku vyřídí jako nedůvodnou.

(6) O způsobu vyřízení námitky a o opatřeních k nápravě vyrozumí Energetický regulační úřad písemně toho, kdo námitku podal.

§ 17i

Změna návrhu metodiky cenové regulace

Dojde-li k podstatné změně návrhu metodiky cenové regulace, může Energetický regulační úřad provést jeho opakovanou konzultaci.

55

§ 18b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Šetření na místě v obchodních prostorách se provádí na základě písemného pověření předsedou Rady nebo jím pověřeného člena Rady. Pověření musí obsahovat alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, funkci a podpis osoby oprávněné k jeho vystavení, datum vyhotovení a otisk úředního razítka, dále ustanovení právního předpisu, podle kterého má být šetření provedeno, označení obchodních prostor osoby, u níž má být šetření provedeno, předmět šetření a datum jeho zahájení, jakož i jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnanců Energetického regulačního úřadu, případně dalších Energetickým regulačním úřadem pověřených osob, které mají šetření provést.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

56

§ 19a odst. 1 se slova se zásadami nahrazují slovy s metodikou.

57

§ 19a odstavec 3 zní:

(3) Cenou související služby v plynárenství se rozumí cena služby přepravy plynu nebo služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu, nebo cena za službu přeshraničního využití zásobníku plynu, kterou se rozumí vyrovnání slevy za službu přepravy plynu poskytnuté na vstupních a výstupních bodech zásobníků plynu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn49).

58

§ 19a odst. 6 se slova cen za činnosti operátora trhu a zrušují.

59

§ 19a odst. 9 se slovo Zásady nahrazuje slovem Metodika, za slova distribuční soustavy se vkládají slova , povinně vykupujícího a slovo zásady se nahrazuje slovem metodiku.

60

Za § 19a se vkládají nové § 19b a 19c, které včetně nadpisů znějí:

§ 19b

Metodika cenové regulace

(1) Energetický regulační úřad stanoví pro regulační období metodiku cenové regulace, a to nejpozději do 28. února před začátkem regulačního období.

(2) V metodice cenové regulace stanoví Energetický regulační úřad metody, podmínky a postupy regulace cen pro celé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětvích elektroenergetiky a plynárenství.

(3) Energetický regulační úřad v metodice cenové regulace alespoň

a

popíše aktuální regulační období,

b

stanoví a odůvodní délku regulačního období,

c

stanoví a odůvodní základní východiska a obecné principy cenové regulace v regulačním období včetně vazby na předcházející regulační období,

d

stanoví metody cenové regulace,

e

stanoví a popíše parametry cenové regulace, jejich složky a rozdělení na parametry pro regulační období a na parametry pro regulovaný rok,

f

stanoví způsob určení výchozích hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek a pravidla a postupy změn hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek v průběhu regulačního období,

g

stanoví a odůvodní druhy nákladů, které nelze vzhledem k charakteru činností vykonávaných příslušnými držiteli licencí zahrnout do ekonomicky oprávněných nákladů, a

h

stanoví způsob vypořádání regulačního rozdílu.

(4) Změna metodiky cenové regulace je v průběhu regulačního období možná jen v případě

a

změny právní úpravy, která na ni má vliv, nebo

b

mimořádné změny na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem nebo jiné mimořádné změny v národním hospodářství hodné zvláštního zřetele.

(5) V případě změny metodiky cenové regulace Energetický regulační úřad postupuje podle § 17e odst. 8 a 9.

§ 19c

Hodnoty parametrů cenové regulace související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství

(1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství stanoví Energetický regulační úřad hodnoty parametrů pro regulační období a hodnoty parametrů pro regulovaný rok pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele regionální distribuční soustavy a pro operátora trhu a na jejich základě následně vydává cenové rozhodnutí.

(2) Při stanovení hodnot parametrů postupuje Energetický regulační úřad v souladu s metodikou cenové regulace. Hodnoty parametrů stanoví Energetický regulační úřad do 30. září; v případě provozovatele přepravní soustavy se hodnoty parametrů stanoví ve lhůtě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn49).

61

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

62

§ 20a odst. 4 se na konci textu písmene p) doplňují slova a bilanci služby přeshraničního využití zásobníku plynu, pokud ji provozovatel zásobníku poskytuje.

63

§ 20a odstavec 5 zní:

(5) Operátor trhu je dále povinen

a

na výzvu ministerstva zahájit činnosti jménem České republiky a na její účet dodávat subjektům zúčtování nebo od nich odebírat za úplatu plyn, a to v případě, že Česká republika na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) přijme nebo poskytne mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem,

b

na základě rozhodnutí ministerstva vyplácet finanční kompenzace nepřímých nákladů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

64

§ 22 odstavec 3 zní:

(3) Účastník trhu s elektřinou je povinen hradit cenu za systémové služby, cenu za činnosti operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie i v případě, kdy není uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy, za množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou spotřebu z jím provozované distribuční soustavy.

65

§ 24 odst. 10 písm. j) se slova v rozsahu podle § 58k odst. 3 a část věty za středníkem včetně středníku zrušují.

66

§ 24 odst. 10 se na konci textu písmene o) doplňují slova , a zajišťovat, aby nebyly chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem.

67

§ 24 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:

(11) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen

a

nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním přístupu k přenosové soustavě při prodeji nebo nákupu elektřiny realizovaným podnikem ve skupině a

b

zajišťovat, aby chráněné informace nebyly přeneseny a zaměstnanci nebyli převedeni k výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou nebo provozovateli distribuční soustavy,

c

bezplatně a způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovat na vyžádání oprávněného žadatele údaje z měření elektřiny51), a to do 6 pracovních dnů následujícího měsíce; provozovatel přenosové soustavy takto poskytuje údaje za požadované období, nejvýše však za období posledních 36 měsíců.

68

§ 25 odst. 10 se na konci textu písmene n) doplňují slova , a zajišťovat, aby nebyly chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem.

69

§ 25 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

u

nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním přístupu k distribuční soustavě při prodeji nebo nákupu elektřiny realizovaným podnikem ve skupině,

v

bezplatně a způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovat na vyžádání oprávněného žadatele údaje z měření elektřiny51), a to do 6 pracovních dnů následujícího měsíce; provozovatel distribuční soustavy takto poskytuje údaje za požadované období, nejvýše však za období posledních 36 měsíců.

70

§ 26 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 52 znějí:

(5) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav jsou v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy a po využití dostupných tržních mechanismů provozovatelem přenosové soustavy oprávněny za účelem odstraňování nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části, nebo za účelem řízení přetížení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou52) při dispečerském řízení v nezbytné míře dočasně měnit výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny. Omezení výroby elektřiny ve výrobnách s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla může být prováděno nejvýše v rozsahu neohrožujícím dodávky tepelné energie.

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, jehož technický dispečink změnil při dispečerském řízení, prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze, výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny, je povinen poskytnout

a

příslušnému výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, který je příjemcem podpory podle jiného právního předpisu28), při omezení výroby elektřiny náhradu za neodebranou elektřinu ve výši odpovídající celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby, nebo

b

příslušnému výrobci elektřiny náhradu za změnu výroby elektřiny z výrobny elektřiny, s výjimkou případů podle písmene a), ve výši sjednané ve smlouvě nebo stanovené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou52).

V případě sporu o výši náhrady rozhoduje Energetický regulační úřad.

52

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

71

§ 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h

na bezplatné vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice.

72

§ 30 odst. 1 písm. b) se za slovo výrobu vkládá slovo elektřiny a za slovo obchod se vkládají slova s elektřinou.

73

§ 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e

vykonávat činnost agregátora, který sdružuje zatížení sítě nebo vyrobenou elektřinu od více zákazníků nebo výrobců elektřiny za účelem účasti na trhu s elektřinou, trhu s podpůrnými službami nebo pro řízení odchylek, v odběrných nebo předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, s nimiž má uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo odběr elektřiny.

74

§ 30 odst. 2 písmeno m) zní:

m

sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi dobu trvání závazku ze smlouvy, případný postih a vymezení lhůty, ve které je oprávněn učinit projev vůle směřující k ukončení závazku ze smlouvy, včetně jednoznačně vymezeného data ukončení závazku ze smlouvy,

75

§ 47 odstavec 2 zní:

(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy nebo zařízení distribuční soustavy zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, není-li dohodnuto jinak. V zastavěném území podle zvláštního právního předpisu4d) nese náklady na provedení přeložky zařízení nízkého napětí provozovatel distribuční soustavy, pokud provedení přeložky vyplývá z rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, nebo technický stav zařízení distribuční soustavy nedovoluje jeho bezpečné provozování nebo poškozuje stavbu, pokud vlastník zařízení distribuční soustavy nezajistí nápravu.

76

§ 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen seznámit toho, kdo nese náklady na provedení přeložky, se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady po jednotlivých položkách na její provedení.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

77

§ 49 odst. 2 až 4 a 6 se slovo , provozovatele nahrazuje slovem , provozovatelé.

78

§ 50 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

je-li zákazníkem spotřebitel, ujednání o možnosti změnit cenu, případně jiné smluvní podmínky a způsob oznámení těchto změn; smlouva musí být uzavřena písemně.

79

§ 50 odst. 2 se za slova nebo výrobce vkládá slovo elektřiny, za slovo příkon se vkládají slova nebo výkon a na konci odstavce se doplňuje věta Je-li tato smlouva sjednána se spotřebitelem, musí mít písemnou formu a musí obsahovat ujednání o přípustnosti či nepřípustnosti změnit cenu, případně jiné smluvní podmínky a způsobu oznámení těchto změn..

80

§ 50 odst. 3 se za slova měřicího zařízení vkládají slova a způsob měření včetně jeho typu a slova zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k přenosové soustavě a smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě se zrušují.

81

§ 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Při neoprávněné dodávce nemá účastník trhu s elektřinou nárok na úhradu neoprávněně dodané elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy.

82

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

10a

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

83

§ 58 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova a pro zajištění bezpečného a spolehlivého zásobování České republiky zemním plynem z přepravní soustavy a plnění dalších povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

84

§ 58 odst. 1 písm. i) se na konci textu bodu 2 doplňují slova a při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

85

§ 58 odst. 1 písm. j) se za slovo soustavy vkládají slova a pro zajištění bezpečného a spolehlivého zásobování České republiky zemním plynem z přepravní soustavy.

86

§ 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta Při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství se náhrada škody poskytuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21)..

87

§ 58 odst. 8 se na konci textu písmene r) doplňují slova a zajišťovat, aby nebyly chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem.

88

§ 58 odst. 8 písm. w) se za slova v souladu s vkládá slovo desetiletým.

89

§ 58 odst. 8 se na konci písmene z) čárka nahrazuje tečkou a písmena aa) až dd) se zrušují.

90

§ 58 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen

a

zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přepravu plynu u operátora trhu; zaregistrováním se provozovatel přepravní soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,

b

vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu a každý druhý rok do 31. března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze a zasílat je ministerstvu,

c

hradit operátorovi trhu cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,

d

registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu,

e

nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním přístupu k přepravní soustavě při prodeji nebo nákupu plynu realizovaným podnikem ve skupině a

f

zajišťovat, aby chráněné informace nebyly přeneseny a zaměstnanci nebyli převedeni k výrobci plynu, obchodníkovi s plynem, provozovateli zásobníku plynu nebo provozovateli distribuční soustavy.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

91

§ 58d odst. 5 úvodní části ustanovení se slova nebo nebo nahrazují slovem nebo.

92

§ 58e se na začátek odstavce 5 vkládá věta Dozorčí rada se skládá z členů zastupujících vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele a z nezávislých odborníků z členů zastupujících podílníky třetích osob..

93

§ 58j odst. 6 písm. i) se číslo 9 nahrazuje číslem 10.

94

§ 59 odst. 1 písm. j) se na konci textu bodu 2 doplňují slova a při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

95

§ 59 se na konci odstavce 7 doplňuje věta Při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství se náhrada škody poskytuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21)..

96

§ 59 odst. 8 se na konci textu písmene v) doplňují slova a zajišťovat, aby nebyly chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem.

97

§ 59 odst. 8 se na konci písmene z) čárka nahrazuje tečkou a písmena aa) až ee) se zrušují.

98

§ 59 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen

a

zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci plynu u operátora trhu; zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,

b

vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu a každý druhý rok do 31. března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze a zasílat je ministerstvu,

c

každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy údaje o plánovaném rozvoji kapacity souborů předávacích míst mezi distribuční a přepravní soustavou v členění potřebném pro zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy,

d

hradit operátorovi trhu cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,

e

zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a

f

nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním přístupu k distribuční soustavě při prodeji nebo nákupu plynu realizovaným podnikem ve skupině.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

99

§ 60 odst. 1 písmeno h) zní:

h

nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu, prodávat plyn v rozsahu povinností uložených tímto zákonem a nakupovat a prodávat plyn pro účely poskytování služby uskladňování plynu v množství stanoveném prováděcím právním předpisem; toto není považováno za obchod s plynem,

100

§ 60 odst. 8 se na konci textu písmene n) doplňují slova a zajišťovat, aby nebyly chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem.

101

§ 60 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až y), která znějí:

v

nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním přístupu k zásobníku plynu při prodeji nebo nákupu zemního plynu realizovaným podnikem ve skupině,

w

vypracovávat denní, měsíční a roční bilanci služby přeshraničního využití zásobníku plynu, pokud ji provozovatel zásobníku poskytuje, a předávat ji operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy,

x

vybrat od účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzické či právnické osoby cenu za službu přeshraničního využití zásobníku plynu stanovenou podle § 19a odst. 3 a uhradit ji provozovateli přepravní soustavy, byla-li účastníkovi trhu s plynem nebo zahraniční fyzické či právnické osobě provozovatelem zásobníku plynu poskytnuta služba přeshraničního využití zásobníku plynu,

y

v případě zásobníku plynu umožňujícího službu přeshraničního využití zásobníku plynu zajišťovat měření plynu na vstupu a výstupu z tohoto zásobníku plynu, včetně vyhodnocování a předávání těchto dat spolu s agregovanými denními stavy účtů zásobníku plynu pro jednotlivé tržní zóny operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy.

102

Za § 60a se vkládá nový § 60b, který včetně nadpisu zní:

§ 60b

Vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy

(1) V případě, že je pro zajištění spolehlivého a bezpečného zásobování České republiky zemním plynem z přepravní soustavy nezbytné, aby výstupní kapacita přepravní soustavy byla doplněna těžbou ze zásobníku plynu, rozhodne ministerstvo na základě odůvodněné písemné žádosti podané společně provozovatelem přepravní soustavy a dotčeným provozovatelem zásobníku plynu o vyhrazení tohoto zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy. Žádost musí být podána nejpozději 2 měsíce před začátkem skladovacího roku, pro nějž je požadováno vyhrazení. Účastníky řízení jsou provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu.

(2) V rozhodnutí o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy určí ministerstvo konkrétní zásobník plynu, který bude vyhrazen, stanoví dobu jeho vyhrazení, která bude nejvýše 3 skladovací roky, a na základě závazného stanoviska Energetického regulačního úřadu stanoví cenu za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo způsob jejího určení, jakož i způsob nákupu a prodeje plynu.

(3) Závazné stanovisko vydá Energetický regulační úřad ve lhůtě 20 dnů od doručení žádosti ministerstva. Závazné stanovisko musí obsahovat stanovení ceny za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo způsob jejího určení, jakož i stanovení způsobu nákupu a prodeje plynu. Při jeho zpracování postupuje Energetický regulační úřad tak, aby cena za využívání vyhrazeného zásobníku plynu byla alespoň nákladová, přičemž se posuzují údaje ve vztahu k vyhrazenému zásobníku.

103

§ 61 odst. 2 písmeno m) zní:

m

sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi dobu trvání závazku ze smlouvy, případný postih a vymezení lhůty, ve které je oprávněn učinit projev vůle směřující k ukončení závazku ze smlouvy včetně jednoznačně vymezeného data ukončení závazku ze smlouvy,

104

§ 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

na bezplatné vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství.

105

§ 62 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).

106

§ 62 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa připojení, změnu tlakové hladiny části distribuční soustavy včetně instalace regulátoru tlaku plynu za hlavní uzávěr plynu, změnu umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; po provedených změnách se plynové zařízení za hlavním uzávěrem plynu považuje za odběrné plynové zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy.

107

§ 69 odst. 4 se za stávající text vkládá nová věta, která zní: Rozsah bezpečnostních pásem uvedený v příloze tohoto zákona se nevztahuje na plynová zařízení sloužící pro zkapalněný zemní plyn nebo zkapalněný biometan, pro které se provádí na posouzení rizik podle technických norem..

108

§ 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

je-li zákazníkem spotřebitel, ujednání o přípustnosti či nepřípustnosti změny ceny, případně jiných smluvních podmínek, a způsobu oznámení těchto změn, jsou-li přípustné; smlouva musí být uzavřena písemně.

109

§ 72 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Je-li tato smlouva sjednána se spotřebitelem, musí mít písemnou formu a musí obsahovat ujednání o přípustnosti či nepřípustnosti změny ceny, případně jiných smluvních podmínek, a způsobu oznámení těchto změn, jsou-li přípustné..

110

§ 73 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Stav nouze nastává také v případě, oznámí-li písemně ministerstvo provozovateli přepravní soustavy, že sousední členský stát Evropské unie přijal nabídku České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, ale poskytnutí pomoci není možné zajistit na základě tržních opatření.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

111

§ 73 odst. 4 písm. b) a v § 73 odst. 5 písm. b) se číslo 2 nahrazuje číslem 3.

112

§ 73 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova , s výjimkou vyhlášení stavu nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

113

Za § 73a se vkládají nové § 73b73c, které včetně nadpisů znějí:

§ 73b

Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství

(1) Ministerstvo žádá po předchozím stanovisku provozovatele přepravní soustavy sousední členské státy Evropské unie, s jejichž soustavami je propojena přepravní soustava, o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a následně na základě rozhodnutí vlády sděluje sousedním členským státům Evropské unie, zda jejich nabídku přijímá nebo odmítá.

(2) Žádat o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství je možné pouze ve výjimečných případech, které stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

(3) O poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství lze požádat pouze na dobu 24 hodin; o poskytnutí této pomoci lze žádat opakovaně.

(4) Plyn poskytnutý sousedními členskými státy Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství přijímá a hradí Česká republika, která jej za úplatu prostřednictvím operátora trhu na své jméno a účet dále poskytuje subjektům zúčtování, které ke dni vyhlášení krizové situace mají v systému operátora trhu registrováno alespoň 1 odběrné místo, za které převzaly odpovědnost za odchylku, pro dodávky plynu zákazníkům podle odstavce 7; toto není považováno za obchod s plynem.

(5) V rámci úplaty, za níž je přejímán plyn od sousedních členských států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, hradí ministerstvo i kompenzaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

(6) Účastníci trhu s plynem jsou bez ohledu na uzavřené smlouvy za přijetí plynu poskytnutého České republice v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství povinni uhradit stejnou cenu za jednotku dodané energie, kterou za něj ministerstvo, včetně kompenzace zahraničním zákazníkům, jejichž odběr plynu byl omezen z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství České republice, uhradilo sousedním členským státům Evropské unie. Neprodleně po rozhodnutí vlády o přijetí nabídky podle odstavce 1 ministerstvo zveřejní cenu za jednotku dodávané energie způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.

(7) Plynem poskytnutým v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství za cenu podle odstavce 6 je možné zásobovat pouze zákazníky chráněné v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

§ 73c

Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství

(1) Ministerstvo přijímá žádosti sousedních členských států Evropské unie, s jejichž soustavami je propojena přepravní soustava, o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a po projednání vládou zasílá na tyto žádosti odpověď, ve které je uveden rozsah a cena možného poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství ze strany České republiky, včetně kompenzace tuzemským zákazníkům, jejichž odběr plynu by byl omezen kvůli vyhlášení stavu nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, a dotčeným držitelům licence.

(2) Mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství lze poskytnout pouze na dobu 24 hodin. Tuto pomoc lze poskytnout opakovaně.

(3) V případě, že sousední členský stát Evropské unie přijme buď v plném, nebo v částečném rozsahu nabídku České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, jsou, pokud plnění této nabídky nebude možné zajistit od subjektů zúčtování na základě tržních opatření, všichni účastníci trhu s plynem s výjimkou zákazníků chráněných v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství a provozovatelem přenosové soustavy určených kriticky důležitých výroben elektřiny povinni podřídit se omezení spotřeby plynu na základě vyhlášení stavu nouze.

(4) Česká republika poskytuje za úplatu plyn sousedním členským státům Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. Tento plyn přejímá od subjektů zúčtování za úplatu prostřednictvím operátora trhu na své jméno a účet; toto není považováno za obchod s plynem.

(5) Úplata, za níž je poskytován sousedním členským státům Evropské unie plyn v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, zahrnuje i kompenzaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

(6) Ministerstvo bez zbytečného odkladu uhradí kompenzaci zákazníkům, jejichž odběr plynu byl omezen z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, a zároveň uhradí náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství dotčeným držitelům licence.

(7) Obchodníci s plynem jsou povinni plyn pořízený za účelem zásobování těch svých zákazníků, kteří se podle odstavce 3 musí podřídit omezení nebo přerušení spotřeby plynu, poskytnout za úplatu ministerstvu.

114

§ 77 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Zákazník má právo na bezplatné vyúčtování dodávky tepelné energie.

115

§ 78 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Instalované měřicí zařízení musí umožňovat provedení odečtu naměřených hodnot bez nutnosti přístupu k měřicímu zařízení (dále jen měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů).

116

§ 78 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Dodavatel tepelné energie je povinen zajistit, aby dodávka tepelné energie byla měřena pouze měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů.

117

§ 90 odst. 1 písm. b) a v § 91a odst. 1 písm. c) se číslo 6 nahrazuje číslem 5.

118

§ 90 odst. 1 písm. r) a v § 91a odst. 1 písm. v) se text § 73 odst. 5 nahrazuje textem § 73 odst. 6.

119

§ 90 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno k), které zní:

k

vykoná zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích v rozporu s § 3 odst. 6.

120

§ 90 odst. 4 se text c) nahrazuje slovy c) nebo k).

121

§ 91 odst. 1 písm. d) se slova a ve stanovené lhůtě zrušují a slova neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn podle § 11a odst. 6 se nahrazují slovy zákazníkovi platit za dodávku elektřiny nebo plynu způsobem uvedeným v § 11 odst. 5.

122

§ 91 odst. 1 písm. l) a v § 91a odst. 4 písm. d) se text § 11a odst. 7 nahrazuje textem § 11 odst. 6.

123

§ 91 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova nebo v § 24 odst. 11 písm. a) nebo b).

124

§ 91 odst. 3 písm. h) a v § 91 odst. 4 písm. k) se slova potřebu přeložky vyvolal nahrazují slovy nese náklady na provedení přeložky a číslo 2 se nahrazuje číslem 3.

125

§ 91 odst. 6 písm. l) a § 91 odst. 10 písm. j) se číslo 5 nahrazuje číslem 6.

126

§ 91 odst. 6 písm. m), § 91 odst. 7 písm. n), § 91 odst. 9 písm. q) a v § 91 odst. 10 písm. k) se číslo 7 nahrazuje číslem 8 a číslo 8 se nahrazuje číslem 9.

127

§ 91 odst. 7 písm. d) se slova aa) až dd) nahrazují slovy § 58 odst. 9.

128

§ 91 odst. 7 písm. m) se číslo 3 nahrazuje číslem 4.

129

§ 91 odst. 7 písm. o) a v § 91 odst. 9 písm. r) se číslo 9 nahrazuje číslem 10.

130

§ 91 odst. 7 se na konci písmene q) slovo nebo zrušuje.

131

§ 91 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno s), které zní:

s

neplní rozhodnutí o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy podle § 60b odst. 2.

132

§ 91 odst. 9 písm. d) se slova y) nebo z) až ff) nahrazují slovy z) nebo v § 59 odst. 9.

133

§ 91 odst. 9 písm. p) se číslo 4 nahrazuje číslem 5.

134

§ 91 odst. 10 písm. c) se text u) nahrazuje textem y).

135

§ 91 odst. 10 se na konci písmene m) slovo nebo zrušuje.

136

§ 91 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno o), které zní:

o

neplní rozhodnutí o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy podle § 60b odst. 2.

137

§ 91 odst. 11 se na konci písmene f) slovo nebo zrušuje.

138

§ 91 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h

v rozporu s § 73c odst. 7 neposkytne ministerstvu plyn pořízený za účelem zásobování zákazníků, kteří se podle § 73c odst. 3 musí podřídit omezení nebo přerušení spotřeby plynu.

139

§ 91 odst. 12 písm. d) se text § 78 odst. 1 nahrazuje slovy § 78 odst. 1 a 6.

140

§ 91 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j

nezajistí měření dodávky tepelné energie měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů podle § 78 odst. 7.

141

§ 91 odst. 14 písm. b) se za text l) vkládají slova nebo n).

142

§ 91 odst. 14 písm. b) se za text p) vkládají slova nebo s).

143

§ 91a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno h), které zní:

h

vykoná zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích v rozporu s § 3 odst. 6.

144

§ 91a odst. 4 písm. e) se text § 78 odst. 1 nahrazuje slovy § 78 odst. 1 a 6.

145

§ 91a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

nezajistí měření dodávky tepelné energie měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů podle § 78 odst. 7.

146

Za § 91b se vkládá nový § 91c, který včetně nadpisu zní:

§ 91c

Přestupky držitele oprávnění k činnosti zprostředkovatele

(1) Zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a

poruší mlčenlivost o skutečnostech podle § 11 odst. 1 písm. g),

b

neuvede pravdivé a úplné informace podle § 11 odst. 1 písm. j),

c

poruší povinnost zdržet se všech činností podle § 11 odst. 1 písm. k),

d

bezodkladně neoznámí Energetickému regulačnímu úřadu skutečnosti podle § 11i,

e

poruší povinnost informovat spotřebitele podle § 11l odst. 1 písm. a),

f

poruší povinnost provozovat činnost poctivě a s odbornou péčí podle § 11l odst. 1 písm. b),

g

poruší povinnost zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitele podle § 11l odst. 1 písm. c),

h

nepředá spotřebiteli vyhotovení smlouvy podle § 11m odst. 2, nebo

i

bezodkladně nepředá spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy podle § 11m odst. 5,

j

neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu potřebnou součinnost nebo neposkytne vyjádření ve lhůtě podle § 11p odst. 3.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 písm. d) nebo j), nebo

b

15 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i).

147

§ 96 odst. 5 se slova nebo obchodního zrušují.

148

§ 96 se odstavec 8 ve znění

(8) Na oprávnění k cizím nemovitostem, pokud jde o energetická zařízení, jakož i omezení jejich užívání, které se nezapisovalo podle předchozích právních předpisů do veřejného seznamu, se nevztahuje zásada přednosti věcného práva k cizím nemovitostem zapsaného do veřejného seznamu před věcným právem, které není z veřejného seznamu zřejmé. V případě zápisu takového oprávnění k cizím nemovitostem do veřejného seznamu se při stanovení jeho pořadí vychází z okamžiku, kdy takové oprávnění k cizím nemovitostem vzniklo.

označuje jako odstavec 9.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

149

§ 97a odst. 3 a 4 se číslo 9 nahrazuje číslem 10.

150

§ 98a odst. 1 písm. a) se za slovo instalace vkládají slova, způsoby a typy měření, podmínky odběru bez měřicího zařízení, údaje z měření, předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání, technické a další podmínky měření, minimální funkční a technické požadavky na měřicí zařízení, postup a podmínky instalace inteligentního měření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou52), požadavky na kybernetickou bezpečnost měřicích zařízení.

151

§ 98a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova , rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu, a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

152

§ 98a odst. 2 písm. i) se doplňuje bod 15, který zní:

15

pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu,

153

§ 98a odst. 2 písm. i) se doplňuje bod 16, který zní:

16

množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu.

154

§ 98a odst. 2 písmeno j) zní:

j

rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství, a rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie, a termíny poskytování informací o vyúčtování,

155

§ 98a odst. 2 písmeno o) zní:

o

vzor formuláře na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

156

Poznámky pod čarou č. 1f, 3, 4a a 23 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2

Ten, kdo je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích k 30. červnu 2022 podle zvláštního zákona, může tuto činnost vykonávat bez oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle tohoto zákona nejdéle do 31. prosince 2023, pokud podá žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle tohoto zákona do 30. září 2022, přičemž do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle tohoto zákona se podmínky podnikání zprostředkovatele a kontrola jejich dodržování řídí dosavadními právními předpisy.

3

Žádost o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy je v roce nabytí účinnosti tohoto zákona možné podat nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku, ve kterém je vyhrazení požadováno.

4

Ustanovení § 11m odst. 6 a 7 a § 11n zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na smlouvu, jejímž předmětem je výkon zprostředkovatelské činnosti podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5

Nebude-li smlouva se spotřebitelem, jejímž obsahem je zprostředkování v energetických odvětvích, která byla uzavřena podle dosavadních právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dána do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s požadavky uvedenými v § 11m zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, závazek ze smlouvy zanikne marným uplynutím této lhůty.

6

Na smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřenou se spotřebitelem na dobu určitou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 11d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doba dodávky elektřiny nebo plynu stanovená v § 11d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7

Zmocnění podle ustanovení § 11m odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikne nejpozději uplynutím doby 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, nedojde-li k jeho zániku dříve.

8

Měřicím zařízením bez dálkového přenosu údajů, které bylo instalováno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může dodavatel tepelné energie zajišťovat měření dodávky tepelné energie podle § 78 odst. 1 a 6 ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona, nejpozději však do 1. ledna 2027.

Část druhá

Změna živnostenského zákona

Čl. III

§ 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 255/2019 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se na konci textu písmene d) doplňují slova , a zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích.

Část třetí

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se v položce 23 doplňují písmena f) a g), která znějí:

f)Přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích10 000
g)Přijetí žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích5 000

Část čtvrtá

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. V

§ 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:

(10) Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě

a

budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,

b

budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu28),

c

víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,

d

budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu29).

(11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(12) Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

28

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.

29

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Část pátá

Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení

a

části první článku I bodu 9, bodu 18, pokud jde o § 11f až 11k, bodu 29, pokud jde o § 17 odst. 7 písm. t) a v), bodů 119, 120, 143, 146, části druhé a části třetí, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022, a

b

části první článku I bodů 116, 140 a 145, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU