360/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 27. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   významu; podle významu se rozlišují zejména

    1.
koridory [§ 2 odst. 1 písm. i) stavebního zákona],
    2.
zastavitelné plochy [§ 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona],
    3.
plochy změn v krajině [§ 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona],
    4.
plochy přestavby [§ 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona] a
    5.
územní rezervy (§ 23b stavebního zákona).“.

        2.  V § 3 odstavec  4 zní:

        „(4)  Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené v § 4 až 19 se s ohledem na specifické podmínky a charakter území vymezují v podrobnějším členění.“.

        3.  V § 3 se za odstavec  4 vkládá nový odstavec  5, který zní:

        „(5)  Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené v § 4 odst. 3 písm. e), § 5 odst. 3 písm. e), § 6 odst. 3 písm. f), § 7 odst. 3 písm. b), § 7a odst. 3 písm. f), § 8 odst. 3 písm. d), § 9 odst. 3 písm. f), § 10 odst. 3 písm. e), § 11 odst. 3 písm. g), § 12 odst. 3 písm. b), § 13 odst. 3 písm. c), § 14 odst. 3 písm. d), § 15 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. b) lze vymezovat pouze ve zvlášť odůvodněných případech.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU