351/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 154 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 15. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
351

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. září 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 2. února 2021 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení a organizací zaměstnavatelů – Asociace českého papírenského průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 17.11 a 17.12.

. . .

Zavřít
MENU