335/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. září 2021 Nabývá účinnosti: 14. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

525/2020 Sb.;

Výchozí předpisy

280/2009 Sb. - podle § 72 odst. 4 a 5;

CZ-NACE

84;

Daně a účetnictví

Původní znění předpisu
Zavřít

335

VYHLÁŠKA

ze dne 7. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů FO pro poplatníky - závislá činnost

Příloha PDF (8805 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů FO

Příloha PDF (33989 kB)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU