334/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. září 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

481/2012 Sb.;

Výchozí předpisy

22/1997 Sb. - podle § 22 k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13;

CZ-NACE

26; 27; 33; 71; 95;

Normy

ISO 14001-4;

Předpisy EU

2011/65/EU; (EU) 2021/647; (EU) 2021/884;
Původní znění předpisu
Zavřít

334

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 2 písm. d), § 1213 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb., nařízení vlády č. 146/2019 Sb., nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a nařízení vlády č. 344/2020 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití..

2

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/884 ze dne 8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání..

3

V příloze č. 2 se doplňuje položka 45, která zní:

45 Diazid olova, styfnát olova, plumbum-dipikramát, orthoolovičitan olovnatý a oxid olovičitý v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití a chroman barnatý v pyrotechnických zpožďovacích složích s dlouhým intervalem zpoždění, jež jsou obsaženy v elektrických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
Platnost do 20. dubna 2026.
4

V příloze č. 3 položce 42 se věta Platí do 30. června 2019. nahrazuje větou Platí do 30. června 2026..

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU