333/2021 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. září 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

242/2016 Sb. - podle § 70 odst. 2;

Předpisem se ruší

244/2016 Sb.; 323/2018 Sb.;

Oblasti

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87; (EU) 2019/2152; (EU) 2020/1197;
Původní znění předpisu
Zavřít

333

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2021

k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

§ 1

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat (dále jen výkaz), který je dokladem pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Vzor výkazu v listinné podobě

Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Postup a prahy pro vykazování údajů

Postup a prahy pro vykazování údajů ve výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů ve výkazu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 5

Přechodné ustanovení

Při vyhotovení a opravě výkazu za referenční období, které skončilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

2

Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

2

Příloha V prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

3

Část C přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

4

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Okruh vykazovaných údajů ve výkazu a náležitosti výkazu

Příloha PDF (634 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Vzor výkazu v listinné podobě

Příloha PDF (1093 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Postup a prahy pro vykazování údajů

Příloha PDF (82 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

Příloha PDF (96 kB)
MENU