329/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. září 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
329

ZÁKON
ze dne 18. srpna 2021,
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině


Čl. I

        Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slova „služby péče o dítě v dětské skupině“ vkládají slova „ , podmínky financování služby péče o dítě v dětské skupině“.

        2.  § 2 včetně nadpisu zní:


㤠2

Služba péče o dítě v dětské skupině

        Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“.

        3.  V § 3 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        „(1)  Službu péče o dítě v dětské skupině může poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 4 (dále jen „poskytovatel“). Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož je zaměstnavatelem. Za rodiče se považuje též jiná osoba, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU