325/2021 Sb.Zákon o elektronizaci zdravotnictví

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. září 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
325

ZÁKON
ze dne 18. srpna 2021
o elektronizaci zdravotnictví        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií a stanoví podmínky pro bezpečné sdílení dat v jeho rámci.

        (2)  Tento zákon dále upravuje

a)   práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, zdravotních pojišťoven a dalších osob v oblasti elektronického zdravotnictví a

b)   působnost Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) při výkonu státní správy v oblasti elektronického zdravotnictví.


Základní pojmy

§ 2

        (1)  Elektronickým zdravotnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí poskytování a využívání služeb a informačních systémů Integrovaného datového rozhraní zdravotnictví (dále jen „Integrované datové rozhraní“), služeb napojených na Integrované datové rozhraní a informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb poskytujících zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách1) (dále jen „poskytovatel zdravotních služeb nebo sociálních služeb“) sloužících k vedení nebo předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, včetně systémů umožňujících dálkový přístup pro pacienta, podle tohoto zákona.

        (2)  Identifikátorem pacienta se rozumí jedinečný bezvýznamový identifikátor sloužící pro identifikaci pacienta v elektronickém zdravotnictví při poskytování zdravotních služeb a ve zdravotnické dokumentaci.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3  
§ 4 - Postavení oprávněných a zapisujících osob
§ 5  
§ 6 - Součinnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky
ČÁST DRUHÁ - INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
HLAVA II - PŘÍSTUP K INTEGROVANÉMU DATOVÉMU ROZHRANÍ
§ 11  
§ 12  
HLAVA III - IDENTIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
HLAVA IV - SOUČÁSTI INTEGROVANÉHO DATOVÉHO ROZHRANÍ
Díl 1 - Kmenové zdravotnické registry
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb
§ 20  
§ 21 - Kmenový registr zdravotnických pracovníků
§ 22  
§ 23 - Kmenový registr pacientů
§ 24  
§ 25 - Služby zajišťující vazbu na základní registry
Díl 2 - Služby vytvářející důvěru
§ 26  
Díl 3 - Centrální služby elektronického zdravotnictví
§ 27  
§ 28 - Služby nahlížení na kmenové údaje v kmenových zdravotnických registrech a služby zápisu do kmenových zdravotnických registrů
§ 29  
§ 30 - Služby výměnné sítě
§ 31  
§ 32 - Systém správy souhlasů
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Portál elektronického zdravotnictví
§ 36 - Katalog služeb elektronického zdravotnictví
Díl 4 - Žurnál činností
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ
§ 38 - Ministerstvo
§ 39 - Kontrola
ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY
§ 40  
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 42 - Společná ustanovení
§ 43 - Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti
§ 44 - Přechodná ustanovení
§ 45 - Účinnost
Zavřít
MENU