322/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 142 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec  3 se označuje jako odstavec  4.

        2.  V § 8 odst. 4 se za slova „jeden zvláštní příplatek“ vkládají slova „podle odstavce  2“.

        3.  V § 8 odst. 4 se za text „I. až V.“ vkládají slova „a podle odstavce  3“.

        4.  V § 8 odst. 4 se za slova „s výjimkou zvláštního příplatku“ vkládají slova „podle odstavce  2“.

        5.  V § 8 odst. 4 se za slova „na zvláštní příplatek“ vkládají slova „podle odstavce  2“.

        6.  Příloha č. 5 zní:


Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


ČÁST A
Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek


I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU