316/2021 Sb.Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Přijato: 24. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
316

VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2021
o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu        Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   požadavky na způsobilost poskytovatele cloud computingu (dále jen „poskytovatel“) zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy podle § 6m odst. 1 písm. a) zákona,

b)   požadavky na dosažení základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy nabízeným cloud computingem podle § 6n písm. b) zákona,

c)   seznam certifikací a auditů pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací podle § 6q odst. 5 písm. c), § 6t odst. 6 písm. b) a § 6t odst. 7 písm. c) zákona, doklady o jejich splnění a intervaly pro předkládání těchto dokladů podle § 6y odst. 2 zákona,

d)   požadavky na strukturu a náležitosti zprávy o provedení penetračního testu podle § 6t odst. 6 písm. d) a § 6t odst. 7 písm. e) zákona a intervaly pro její předkládání,

e)   požadavky na náležitosti auditní zprávy osvědčující existenci plánu zajištění kontinuity provozu nabízeného cloud computingu a plánu na obnovu poskytování nabízeného cloud computingu po havárii podle § 6t odst. 6 písm. e) a § 6t odst. 7 písm. f) zákona,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Požadavky na způsobilost zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy
§ 4 - Požadavky na dosažení základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy nabízeným cloud computingem
§ 5 - Seznam certifikací a auditů pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, doklady o jejich splnění a intervaly pro předkládání těchto dokladů
§ 6 - Požadavky na strukturu a náležitosti zprávy o provedení penetračního testu a intervaly pro její předkládání
§ 7 - Požadavky na náležitosti auditní zprávy osvědčující existenci plánu zajištění kontinuity provozu nabízeného cloud computingu a plánu na obnovu poskytování nabízeného cloud computingu po havárii
§ 8 - Požadavky na strukturu a náležitosti dokladu o zhodnocení zdrojů rizik
§ 9 - Požadavky na strukturu a náležitosti podkladů k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadavky na způsobilost zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy
Příloha č. 2 - Požadavky na dosažení základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy nabízeným cloud computingem
Příloha č. 3 - Seznam certifikací pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací
Příloha č. 4 - Požadavky na strukturu a náležitosti zprávy o provedení penetračního testu
Příloha č. 5 - Požadavky na strukturu a náležitosti dokladu o zhodnocení zdrojů rizik
Zavřít
MENU