309/2021 Sb.Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

Částka: 135 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. srpna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
309

VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2021
o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 61/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:


Odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek,
rostlinných biostimulantů a substrátů

§ 1

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   partií takové množství hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů (dále jen „výrobky“), které svými vlastnostmi, označením a prostorovým uspořádáním představuje jednotný celek,

b)   dílčím vzorkem takové množství výrobku, které bylo získáno jednorázovým odběrem z partie,

c)   souhrnným vzorkem soubor jednotlivých dílčích vzorků odebraných z partie,

d)   redukovaným souhrnným vzorkem dílčí množství souhrnného vzorku se stejným složením jako souhrnný vzorek a

e)   konečným vzorkem dílčí množství souhrnného nebo redukovaného souhrnného vzorku, které je nezbytné pro zkoušku.


§ 2

        Odběr vzorků výrobků zahrnuje odběr dílčích vzorků, vytvoření souhrnných a konečných vzorků, uchovávání a označování konečných vzorků.

§ 3

        (1)  K odběru vzorků se používají pomůcky pro odběr vzorků, kterými se rozumí v případě

a)   tuhých výrobků mechanická zařízení výrobce přímo určená k odběru vzorků výrobků, která jsou v pohybu nebo kterými se při odběru vzorku pohybuje, a dále vzorkovače, zejména trubkové, ploché lopatky a spirálové vzorkovače, vhodné z hlediska velikosti partie a částic výrobku, a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Chemické rozbory a biologické zkoušky
§ 9  
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Minimální počty dílčích vzorků podle druhu výrobku a velikosti partie
Příloha č. 2 - Postupy chemických rozborů
Zavřít
MENU