299/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
299

ZÁKON
ze dne 21. července 2021,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hnojivech


Čl. I

        Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V nadpisu zákona se slova „pomocných rostlinných přípravcích“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantech“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
    „2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003, v platném znění.“.

        3.  V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „pomocných rostlinných přípravků“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU