298/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2021 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

ZÁKON
ze dne 22. července 2021,
kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu


Čl. I

        Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879“.

        2.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova „ , v platném znění“.

        3.  V § 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   povinnosti při prodeji podřízených způsobilých závazků.“.

        4.  V § 2 odst. 1 písm. a) se text „§ 82a,“ zrušuje, slova „a konverze“ se nahrazují slovy „nebo konverze odepisovatelných“, číslo „128“ se nahrazuje číslem „126“, číslo „137“ se nahrazuje číslem „138“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „a 164a“.

        5.  V § 2 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

„e)   významnou ovládanou osobou významný dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 135 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU