297/2021 Sb.Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
297

ZÁKON
ze dne 22. července 2021
o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ PENĚŽNÍ ČÁSTKY OSOBÁM STERILIZOVANÝM V ROZPORU S PRÁVEM


§ 1

Předmět zákona

        Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a stanoví některé podrobnosti řízení o poskytnutí této částky a některé úkoly Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“).


§ 2

Oprávněné osoby

        Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která se podrobila v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 (dále jen „rozhodné období“) ve zdravotnickém zařízení na území, které je součástí území České republiky, sterilizaci v rozporu s právem.


§ 3

Sterilizace v rozporu s právem

        (1)  Sterilizací v rozporu s právem se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní výkon zabraňující plodnosti, k jehož provedení oprávněná osoba neudělila souhlas, nebo souhlas udělila při takovém porušení právních předpisů upravujících v rozhodném období provedení zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti anebo za takových okolností, jež vylučují nebo vážně narušují svobodu a prostotu omylu uděleného souhlasu.

        (2)  Porušením právních předpisů a okolnostmi podle odstavce  1 se rozumí zejména působení na oprávněnou osobou v podobě jakéhokoli nátlaku, donucení či přesvědčování, aby se zdravotnímu výkonu zabraňujícímu plodnosti podrobila, jakož i skutečnost, že oprávněná osoba nebyla srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informována o svém zdravotním stavu a o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaného zdravotního výkonu a o jiných možnostech řešení zdravotního stavu, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ PENĚŽNÍ ČÁSTKY OSOBÁM STERILIZOVANÝM V ROZPORU S PRÁVEM
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Oprávněné osoby
§ 3 - Sterilizace v rozporu s právem
§ 4 - Jednorázová peněžní částka
§ 5 - Řízení o nároku
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Soudní přezkum
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU