295/2021 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Částka: 131 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
295

ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 21. července 2021,
kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.        Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


Čl. I

        V čl. 6 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se na konci odstavce  4 doplňuje věta „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU