291/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. srpna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
291

VYHLÁŠKA
ze dne 19. července 2021,
kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., k provedení § 12a, § 12c odst. 2, § 12g odst. 2 a § 29a odst. 2 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., vyhlášky č. 464/2009 Sb., vyhlášky č. 78/2012 Sb. a vyhlášky č. 22/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 2 se slova „Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování.“ zrušují.

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Tato vyhláška dále upravuje minimální standardy pro chov koní, oslů a jejich kříženců, kteří jsou chováni jako zvířata v zájmovém chovu.“.

        3.  V poznámce pod čarou č. 2a se text „w)“ nahrazuje textem „v)“.

        4.  V § 1a se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   automatickým dojicím systémem roboticky komplexně řízený systém automatického dojení, který současně zajišťuje plně řízený pohyb stáda ve stáji a požadavky dojnic na krmení, napájení a odpočinek, a to pomocí jednosměrného a výběrového systému branek, které dělí stáj na různé části a na základě kritérií stanovených chovatelem určují, zda bude povoleno dojení či nikoliv, a směrují dojnice do dojicí jednotky nebo do jiné části stáje.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Závěrečné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU