283/2021 Sb.Zákon stavební zákon

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
283

ZÁKON
ze dne 13. července 2021
stavební zákon        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje působnost orgánů státní stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

        (2)  Tento zákon dále upravuje podmínky pro integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly.

        (3)  Účelem stavebního zákona je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.


§ 2

Dotčené orgány

        (1)  Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem, vyjádřením, koordinovaným vyjádřením nebo závazným stanoviskem, které vydal jako podklad pro úkony podle tohoto zákona.

        (2)  Při pořizování navazující územně plánovací dokumentace se nepřihlíží ke stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při vydání nadřazené územně plánovací dokumentace.

        (3)  Při postupech podle části šesté se nepřihlíží k vyjádření, koordinovanému vyjádření nebo závaznému stanovisku ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto v územně plánovací dokumentaci nebo v územním opatření.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dotčené orgány
§ 3 - Změna podmínek
HLAVA II - POJMY
§ 4 - Záměr
§ 5 - Stavba
§ 6 - Změna a údržba dokončené stavby
§ 7 - Zařízení
§ 8 - Terénní úprava
§ 9 - Staveniště
§ 10 - Veřejná infrastruktura
§ 11 - Veřejně prospěšná stavba a opatření
§ 12 - Základní pojmy územního plánování
§ 13 - Základní pojmy stavebního řádu
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
HLAVA I - STÁTNÍ STAVEBNÍ SPRÁVA
§ 15 - Obecná ustanovení
§ 16 - Nejvyšší stavební úřad
§ 17 - Specializovaný a odvolací stavební úřad
§ 18 - Krajské stavební úřady
HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 19 - Obecná ustanovení
§ 20 - Vláda
§ 21 - Nejvyšší stavební úřad
§ 22 - Ministerstvo obrany
§ 23 - Krajský úřad
§ 24 - Zastupitelstvo kraje a rada kraje
§ 25 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 26 - Obecní úřad
§ 27 - Zastupitelstvo obce a rada obce
§ 28 - Působnost na území hlavního města Prahy
§ 29 - Ústav územního rozvoje
HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
§ 30 - Obecná ustanovení
§ 31 - Metodická a kontrolní činnost
§ 32 - Nejvyšší stavební úřad
§ 33 - Specializovaný a odvolací stavební úřad
§ 34 - Krajský stavební úřad
§ 35 - Jiné stavební úřady
HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ
§ 36  
HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 38 - Cíle územního plánování
§ 39 - Úkoly územního plánování
§ 40 - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
§ 41 - Charakter území
HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 42 - Oprávněný investor
§ 43 - Zveřejňování a ukládání dokumentů
Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
§ 44 - Kvalifikační požadavky
§ 45 - Výjimka z kvalifikačních požadavků
Díl 3 - Pořizovatelská činnost
Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel
§ 46 - Pořizovatel
§ 47 - Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem
§ 48 - Překážky výkonu územně plánovací činnosti
§ 49 - Určený zastupitel
Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele
§ 50 - Obecná ustanovení
§ 51 - Bezúhonnost
§ 52 - Žádost o udělení oprávnění
§ 53 - Udělení a zánik oprávnění
Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování
§ 54 - Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
§ 55 - Řešení rozporů
Díl 5 - Společná ustanovení
§ 56 - Územní rezerva
§ 57 - Úplné znění a koordinační výkres
§ 58  
§ 59 - Jednotný standard
§ 60 - Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost
HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Díl 1 - Obecné ustanovení
§ 61 - Druhy nástrojů územního plánování
Díl 2 - Územně plánovací podklady
Oddíl 1 - Územně analytické podklady
§ 62  
§ 63 - Údaje o území
§ 64 - Poskytování údajů o území
§ 65 - Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů
§ 66 - Projednání územně analytických podkladů
Oddíl 2 - Územní studie
§ 67 - Účel
§ 68 - Pořízení
§ 69 - Prověření územní studie
Díl 3 - Politika architektury a stavební kultury České republiky
§ 70  
§ 71  
Díl 4 - Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace
§ 72 - Společná ustanovení
§ 73 - Forma a závaznost územně plánovací dokumentace
§ 74 - Územní rozvojový plán
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Zásady územního rozvoje
§ 78  
§ 79  
§ 80 - Územní plán
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Regulační plán
§ 86  
Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace
§ 87 - Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání
§ 88 - Projednání a schválení návrhu zadání
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace
§ 92  
§ 93 - Návrh územně plánovací dokumentace
§ 94 - Společné jednání
§ 95 - Přeshraniční konzultace
§ 96 - Veřejné projednání
§ 97 - Připomínky
§ 98 - Vyhodnocení výsledků projednání
§ 99 - Informování zastupitelstva
§ 100 - Stanovisko k návrhu koncepce
§ 101 - Stanovisko nadřízeného orgánu
§ 102 - Úprava návrhu a opakované projednání
§ 103  
§ 104 - Vydání územně plánovací dokumentace
§ 105  
Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace
§ 106 - Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace
§ 107 - Zpráva o uplatňování
Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace
§ 108 - Obecná ustanovení
§ 109 - Rozhodnutí o změně
§ 110 - Posouzení podnětu
§ 111 - Zpracování a projednání změny
Oddíl 5 - Společná ustanovení
§ 112 - Zvláštní postupy
§ 113 - Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem
§ 114 - Následky zrušení územně plánovací dokumentace
§ 115 - Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace
Díl 5 - Vymezování zastavěného území
Oddíl 1 - Zastavěné území
§ 116  
Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území
§ 117 - Obecná ustanovení
§ 118 - Obsah
§ 119 - Pořízení
§ 120 - Vydání
§ 121 - Změna
Oddíl 3 - Nezastavěné území
§ 122  
Díl 6 - Územní opatření
Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře
§ 123 - Podmínky vydání
§ 124 - Obsah
Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území
§ 125 - Podmínky vydání
§ 126 - Obsah
Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření
§ 127 - Pořízení
§ 128 - Vydání
§ 129 - Výjimky
Díl 7 - Úprava vztahů v území
Oddíl 1 - Plánovací smlouvy
§ 130 - Úvodní ustanovení
§ 131 - Obsah plánovací smlouvy
§ 132 - Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy
Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území
§ 133 - Oprávněné osoby
§ 134 - Povinné osoby
§ 135 - Způsob náhrady
§ 136 - Regresní náhrada
ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ
HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 137  
§ 138 - Výjimky z požadavků na výstavbu
Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků
§ 139 - Obecné požadavky
§ 140 - Požadavky na vymezování stavebních pozemků
§ 141 - Veřejné prostranství
§ 142 - Ulice
Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb
§ 143 - Obecné požadavky
§ 144 - Odstupy staveb
Díl 4 - Technické požadavky na stavby
§ 145 - Základní požadavky na stavby
§ 146 - Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
§ 147 - Požadavky na požární odolnost
§ 148 - Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí
§ 149 - Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě
§ 150 - Požadavky na úsporu energie
§ 151 - Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů
Díl 5 - Společná ustanovení
§ 152 - Podrobné vymezení požadavků na výstavbu
HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY
§ 153  
HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE
§ 154  
HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ
§ 155 - Vybrané činnosti
§ 156 - Projektová činnost
§ 157 - Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru
§ 158 - Obsah dokumentace
§ 159 - Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav
HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV
§ 160 - Stavebník
§ 161  
§ 162 - Projektant
§ 163 - Zhotovitel
§ 164 - Stavbyvedoucí
§ 165 - Stavební dozor
§ 166 - Stavební deník
§ 167 - Vlastník stavby a zařízení
§ 168 - Vlastník technické infrastruktury
§ 169 - Oznámení závad a havárií staveb
ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ
§ 170 - Účely vyvlastnění
ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 171  
§ 172 - Způsob a forma podání a žádosti
§ 173 - Evidence a doručování
HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
Díl 1 - Předběžná informace
§ 174  
Díl 2 - Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu
§ 175 - Vyjádření
§ 176 - Koordinované vyjádření
§ 177 - Žádost
§ 178 - Lhůta pro vydání
§ 179 - Nové vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu
Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
§ 180 - Žádost
§ 181 - Lhůta a způsob doručení
HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU
Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení
§ 182 - Účastníci řízení
§ 183 - Společenství vlastníků jednotek
§ 184 - Žádost
§ 185 - Vady žádosti
§ 186 - Závěr zjišťovacího řízení
§ 187 - Souhlas vlastníka
§ 188 - Vyrozumění o zahájení řízení
§ 189 - Ústní jednání
§ 190 - Námitky účastníků řízení
§ 191 - Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv
§ 192 - Připomínky veřejnosti
§ 193 - Posuzování záměru
§ 194 - Vyjádření stavebníka
§ 195 - Rozhodnutí o záměru
§ 196 - Lhůta pro vydání rozhodnutí
§ 197 - Povolení
§ 198 - Platnost povolení
§ 199 - Přechod povolení
§ 200 - Změna a zrušení povolení
Díl 2 - Záměr EIA
Oddíl 1 - Řízení s posouzením vlivů
§ 201 - Žádost o řízení s posouzením vlivů
§ 202 - Použití zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 203 - Účastníci řízení
§ 204 - Žádost
§ 205 - Posudek
§ 206 - Přerušení řízení
§ 207 - Rozhodnutí
Oddíl 2 - Samostatné posouzení vlivů
§ 208  
Oddíl 3 - Společná ustanovení
§ 209 - Změna záměru
§ 210 - Prodloužení platnosti povolení
Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení
§ 211 - Povolení stavby nebo zařízení
§ 212 - Zrychlené řízení
Díl 4 - Nestavební záměr
Oddíl 1 - Změna využití území
§ 213 - Změny vyžadující povolení
§ 214 - Změny nevyžadující povolení
§ 215 - Povolení změny využití území
Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků
§ 216 - Podmínky
§ 217 - Povolení dělení nebo scelování pozemků
Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma
§ 218 - Podmínky
§ 219 - Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma
§ 220 - Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
Díl 5 - Rámcové povolení
§ 221 - Obecná ustanovení
§ 222 - Rozsah povolení
§ 223 - Obsah rámcového povolení
Díl 6 - Změna záměru před dokončením
§ 224  
Díl 7 - Řízení o odvolání
§ 225  
§ 226 - Postup odvolacího orgánu
Díl 8 - Kontrolní prohlídka
§ 227  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
§ 228 - Rozhodování o výjimce a žádost
HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU
§ 229  
HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ
Díl 1 - Kolaudační řízení
§ 230 - Kolaudace
§ 231 - Účastníci řízení
§ 232 - Žádost
§ 233 - Posuzování žádosti
§ 234 - Závěrečná kontrolní prohlídka
§ 235 - Kolaudační rozhodnutí
Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz
§ 236 - Předčasné užívání
§ 237 - Zkušební provoz
§ 238 - Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu
Díl 3 - Rekolaudace
§ 239 - Změna v užívání stavby
§ 240 - Povolení změny v užívání stavby
§ 241 - Zrychlené řízení o změně v užívání stavby
§ 242  
§ 243 - Změna v užívání drobné a jednoduché stavby
§ 244 - Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby
§ 245 - Pasport stavby
Díl 4 - Společná ustanovení
§ 246  
HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Díl 1 - Řízení o povolení odstranění
§ 247 - Podmínky odstraňování staveb
§ 248 - Žádost o povolení odstranění stavby
§ 249 - Povolení odstranění stavby
Díl 2 - Nařízení odstranění
Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby
§ 250 - Obecné ustanovení
§ 251 - Oznámení o zahájení řízení
§ 252 - Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
§ 253 - Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu
Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby
§ 254 - Obecné ustanovení
§ 255 - Dodatečné povolení
§ 256  
§ 257  
§ 258 - Opakované řízení a nové povolení
§ 259  
§ 260 - Povolení prodloužení doby trvání stavby
Díl 3 - Společná ustanovení
§ 261  
§ 262  
HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY
§ 263 - Mimořádné opatření
§ 264 - Obnova
§ 265 - Společná ustanovení
HLAVA IX - NÁLEZ
§ 266  
ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 267 - Základní ustanovení
§ 268 - Portál stavebníka
§ 269 - Národní geoportál územního plánování
§ 270 - Evidence stavebních postupů
§ 271 - Evidence elektronických dokumentací
§ 272 - Přístup do evidencí
§ 273 - Informační systém identifikačního čísla stavby
§ 274 - Informační systém stavebního řízení
§ 275 - Spisová služba
ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ
§ 276  
§ 277 - Podmínky výkonu činnosti
§ 278 - Žádost o udělení oprávnění
§ 279 - Bezúhonnost
§ 280 - Doba platnosti a zánik oprávnění
§ 281 - Zrušení oprávnění
§ 282 - Výkon činnosti autorizovaného inspektora
§ 283  
§ 284 - Práva a povinnosti autorizovaného inspektora
§ 285 - Příprava a provádění zkoušek
§ 286 - Působnost Nejvyššího stavebního úřadu
ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 287 - Působnost
§ 288 - Předmět kontroly
§ 289 - Nápravná opatření
§ 290 - Kontrola výkonu samostatné působnosti
HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
Díl 1 - Stavební kontrola
§ 291 - Obecné ustanovení
§ 292 - Kontrola
§ 293 - Vstup na pozemek a do stavby
§ 294 - Zakazující opatření
§ 295 - Opatření k nápravě
§ 296 - Provedení opatření k nápravě
§ 297 - Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů
§ 298 - Působnost
§ 299 - Nápravná opatření
HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
§ 300  
ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 301 - Přestupky osob
§ 302 - Přestupky vybraných osob
§ 303 - Přestupky fyzických osob
§ 304 - Společná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 305 - Postavení stavebníka a vlastníka stavby
§ 306 - Lhůta pro podání žaloby
§ 307 - Nepřípustnost
§ 308 - Odkladný účinek
§ 309 - Rozhodnutí o žalobě
§ 310 - Přezkum územního rozvojového plánu
ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 311 - Vztah ke správnímu řádu
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315  
Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování
§ 316 - Obecná ustanovení
§ 317 - Územně plánovací podklady
§ 318 - Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky
§ 319 - Územní rozvojový plán
§ 320 - Zásady územního rozvoje
§ 321 - Územní plán a regulační plán
§ 322 - Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007
§ 323 - Pořizování územně plánovací dokumentace
§ 324 - Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace
§ 325 - Zastavěné území
§ 326 - Územní opatření
§ 327 - Úprava vztahů k území
§ 328 - Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím
§ 329  
Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu
§ 330  
§ 331 - Soudní řízení
Díl 5 - Přechodné ustanovení ke stanovení územních pracovišť
§ 332  
HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 333  
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 334  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 335  
Příloha č. 1 - Drobné stavby
Příloha č. 2 - Jednoduché stavby
Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby
Příloha č. 4 - Obsah a struktura vyhodnocení vlivů a vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Příloha č. 5 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu
Příloha č. 6 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje
Příloha č. 7 - Obsah a struktura územního plánu
Příloha č. 8 - Obsah a struktura regulačního plánu
Příloha č. 9 - Jednotný standard zásad územního rozvoje, územního plánu, regulačního plánu a vymezení zastavěného území
Zavřít
MENU