277/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 20. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2021,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. a vyhlášky č. 326/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 se na konci odstavce  6 doplňuje věta „Přerušitelnou přepravní kapacitu nabízí provozovatel přepravní soustavy do výše technické kapacity na příslušném bodě přepravní soustavy, kdy objem nabízené přerušitelné přepravní kapacity neovlivňuje nabízený objem pevné kapacity.“.

        2.  V § 28 se odstavec  4 zrušuje.

        3.  V § 29 se odstavec  3 zrušuje.

Dosavadní odstavce  4 až 6 se označují jako odstavce  3 až 5.

        4.  V § 32 odst. 1 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o)   denně do 10:15:00 hodnotu součtu nominací přepravy na vstupních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus po odečtení nominací přepravy na následující plynárenský den na výstupním hraničním bodě VIP Brandov,

p)   denně do 10:15:00 úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU