272/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 14. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

107/2005 Sb.;

Výchozí předpisy

561/2004 Sb. - podle § 35 odst. 3, § 121 odst. 1, § 122 odst. 5 a § 123 odst. 5 a podle § 121 odst. 2;
Původní znění předpisu
Zavřít

272

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 3, § 121 odst. 1, § 122 odst. 5 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210/2017 Sb., se mění takto:

1

§ 2 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova a s výjimkou výdejny lesní mateřské školy.

2

§ 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

výdejna lesní mateřské školy.

3

§ 3 odst. 2 se za slovo stravování vkládají slova s výjimkou výdejny lesní mateřské školy.

4

§ 3 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova nebo výdejna lesní mateřské školy.

5

§ 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova nebo výdejna lesní mateřské školy.

6

§ 3 odst. 5 se za slovo Výdejna a za slovo výdejna vkládají slova nebo výdejna lesní mateřské školy a za slova zařízení školního stravování se vkládají slova nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy.

7

§ 5 odst. 4 se za slova zákonným zástupcem vkládají slova dítěte nebo a za slovo žákem se vkládají slova nebo studentem.

8

§ 5 odst. 5 se částka 300 Kč nahrazuje částkou 400 Kč.

9

V příloze č. 1 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.

10

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník
1. Strávníci do 6 let
snídaně 9,00 až 16,00 
přesnídávka 8,00 až 11,00 
oběd 17,00 až 30,00 
svačina 8,00 až 11,00 
večeře 15,00 až 23,00 
Celkem (celodenní) 57,00 až 91,00 
na nápoje 4,00 až 6,00 
2. Strávníci 7-10 let
snídaně 11,00 až 18,00 
přesnídávka 9,00 až 15,00 
oběd 20,00 až 39,00 
svačina 8,00 až 12,00 
večeře 17,00 až 30,00 
Celkem (celodenní) 65,00 až 114,00 
na nápoje (děti MŠ) 4,00 až 6,00 
3. Strávníci 11-14 let
snídaně 12,00 až 20,00 
přesnídávka 9,00 až 15,00 
oběd 23,00 až 41,00 
svačina 9,00 až 14,00 
večeře 18,00 až 33,00 
Celkem (celodenní) 71,00 až 123,00 
4. Strávníci 15 a více let
snídaně 14,00 až 21,00 
přesnídávka 9,00 až 15,00 
oběd 24,00 až 45,00 
svačina 9,00 až 14,00 
večeře 21,00 až 41,00 
Celkem (celodenní) 77,00 až 136,00 
II. večeře 11,00 až 20,00 

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

MENU