271/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 14. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
271

VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2021,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 20 odst. 8, § 27 odst. 6, § 28 odst. 6, § 35 odst. 3 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:


ČÁST PRVNÍ


Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

Čl. I

        Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb., vyhlášky č. 151/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 423/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1d se doplňuje odstavec  11, který zní:

        „(11)  PHmax stanovený pro pracoviště se za každou skupinu podle § 1e odst. 1 zvyšuje o 1 hodinu.“.

        2.  Za § 1d se vkládá nový § 1e, který včetně nadpisu zní:


㤠1e

Organizace vzdělávání ve skupinách
pro jazykovou přípravu

        (1)  Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání (dále jen „jazyková příprava“) zvlášť pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní mateřské školy zvlášť pro jednotlivá území.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU