269/2021 Sb.Zákon o občanských průkazech

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. července 2021 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
269

ZÁKON
ze dne 1. července 2021
o občanských průkazech        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        Tento zákon upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1).


ČÁST DRUHÁ

OBČANSKÝ PRŮKAZ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 2

Občanský průkaz

        (1)  Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz vydán, (dále jen „držitel občanského průkazu“) prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.

        (2)  Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen „data pro elektronické využití občanského průkazu“).


§ 3

Povinnost mít občanský průkaz

        (1)  Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz, není-li dále stanoveno jinak.

        (2)  Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.


§ 4

Právo mít občanský průkaz

        Státní občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud

a)   je mladší 15 let,

b)   je omezen ve svéprávnosti, nebo

c)   nemá trvalý pobyt na území České republiky.


HLAVA II

NÁLEŽITOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU


§ 5

Údaje a data v občanském průkazu

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - OBČANSKÝ PRŮKAZ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 2 - Občanský průkaz
§ 3 - Povinnost mít občanský průkaz
§ 4 - Právo mít občanský průkaz
HLAVA II - NÁLEŽITOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU
§ 5 - Údaje a data v občanském průkazu
§ 6 - Způsob uvedení údajů a uložení dat v občanském průkazu
§ 7  
HLAVA III - VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Díl 1 - Žádost o vydání občanského průkazu
§ 8 - Žadatel o vydání občanského průkazu
§ 9 - Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu
§ 10 - Způsob podání žádosti o vydání občanského průkazu
§ 11 - Lhůty pro podání žádosti o vydání občanského průkazu
§ 12 - Postup při podání žádosti o vydání občanského průkazu
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Díl 2 - Vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu
§ 22 - Správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu
§ 23 - Lhůty pro vydání občanského průkazu
§ 24 - Výroba občanského průkazu a jeho kontrola před předáním
Díl 3 - Převzetí občanského průkazu
§ 25 - Vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu
§ 26 - Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu
§ 27 - Způsob převzetí občanského průkazu
§ 28 - Postup při převzetí občanského průkazu
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
HLAVA IV - PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
§ 33 - Doba platnosti občanského průkazu
§ 34 - Skončení platnosti občanského průkazu
§ 35  
§ 36 - Vyznačení změny skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v občanském průkazu
HLAVA V - NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM A PŮSOBNOST A ÚKOLY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 37 - Práva a povinnosti držitele občanského průkazu
§ 38 - Povinnosti jiných osob
§ 39 - Nedovolené nakládání s občanským průkazem
§ 40 - Omezení využití biometrických údajů
§ 41 - Působnost a úkoly orgánů veřejné moci na úseku občanských průkazů
ČÁST TŘETÍ - DOČASNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
§ 42 - Úvodní ustanovení
§ 43 - Důvody pro vydání dočasného občanského průkazu
§ 44 - Vlastnosti a náležitosti dočasného občanského průkazu
§ 45 - Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
§ 46 - Způsob podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
§ 47 - Postup při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
§ 48 - Uchování žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
§ 49 - Správní orgán příslušný k vydání dočasného občanského průkazu
§ 50 - Lhůta pro vydání dočasného občanského průkazu
§ 51 - Správní orgán příslušný k předání dočasného občanského průkazu
§ 52 - Postup při převzetí dočasného občanského průkazu
§ 53 - Platnost dočasného občanského průkazu
ČÁST ČTVRTÁ - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
HLAVA I - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A JEJÍ OBSAH
§ 54 - Evidence občanských průkazů
§ 55  
§ 56 - Obsah evidence občanských průkazů
§ 57 - Doba vedení údajů v evidenci občanských průkazů
§ 58 - Zapisovatel údajů vedených v evidenci občanských průkazů
HLAVA II - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 59 - Poskytování údajů o držiteli občanského průkazu
§ 60  
§ 61 - Poskytování digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí
§ 62  
§ 63 - Poskytování údajů jiným subjektům
§ 64 - Poskytování údajů s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
ČÁST PÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 65  
§ 66  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 67 - Jednání za osobu mladší 15 let
§ 68 - Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let
§ 69 - Povinnost mlčenlivosti
§ 70 - Přenesená působnost
§ 71 - Zmocňovací ustanovení
§ 72 - Přechodná ustanovení
§ 73 - Zrušovací ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 74  
Zavřít
MENU