265/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2021,
kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., vyhlášky č. 366/2009 Sb. a vyhlášky č. 489/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   údaje o exekučním titulu, a to

    1.
druh exekučního titulu,
    2.
orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU