265/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

329/2008 Sb.;

Výchozí předpisy

120/2001 Sb. - podle § 131 písm. e);

CZ-NACE

64; 65;
Původní znění předpisu
Zavřít

265

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., vyhlášky č. 366/2009 Sb. a vyhlášky č. 489/2012 Sb., se mění takto:

1

§ 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b

údaje o exekučním titulu, a to

1

druh exekučního titulu,

2

orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila,

3

den, měsíc a rok jeho vydání ve tvaru DD.MM.RRRR a

4

jeho číslo jednací,

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

2

§ 2 odst. 3 písm. c) se slovo bydliště nahrazuje slovy místa trvalého pobytu, popřípadě místa pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince,.

3

§ 2 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

4

§ 2 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova , bylo-li přiděleno.

5

§ 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) a datum narození, u oprávněného-právnické osoby se zapisují údaje podle odstavce 4. U zjištěného předchozího věřitele se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

6

§ 5 odstavec 4 zní:

(4) Komoře náleží za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, odměna ve výši 50 Kč za každou stranu.

7

§ 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Za první výpis z evidence vydaný v kalendářním roce povinnému-fyzické osobě z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, náleží Komoře odměna v celkové výši

a

75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran,

b

100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran.

(6) Údaje podle § 2 odst. 5 uvádí Komora pouze

a

ve výpisu podle odstavce 5, nebo

b

na žádost povinného-fyzické osoby z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, i ve výpisu neuvedeném v písmeni a).

Čl. II

Přechodné ustanovení

Exekutor zapíše do centrální evidence exekucí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, týkající se exekučního řízení, které nebylo skončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a ve kterém byly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zapsány do centrální evidence exekucí údaje z vyrozumění o zahájení exekuce.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

MENU