257/2021 Sb.Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Částka: 110 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. června 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. června 2021 Nabývá účinnosti: 30. června 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
257

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. června 2021
o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou dotace a úvěru poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   živelní pohromou situace, která způsobila škodu na obydlí příjemce, vzniklá v souvislosti s extrémně silným větrem (tornádo nebo downburst) dne 24. června 2021,

b)   obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň jeden byt, která byla postižena živelní pohromou; za obydlí se rovněž považuje stavba pro individuální rekreaci, která byla postižena živelní pohromou, pokud v ní měla osoba uvedená v § 3 odst. 2 místo trvalého pobytu,

c)   novým obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň jeden byt, která byla pořízena nebo vystavěna za použití peněžních prostředků podle tohoto nařízení jako náhrada za obydlí v případě, kdy obydlí vlivem živelní pohromy nebo demolice přestalo existovat; za nové obydlí se rovněž považuje stavba pro individuální rekreaci, která byla pořízena nebo vystavěna za použití peněžních prostředků podle tohoto nařízení jako náhrada za obydlí v případě, kdy obydlí vlivem živelní pohromy nebo demolice přestalo existovat,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí podpory
§ 4 - Žádost o podporu
§ 5 - Výše poskytnuté podpory
§ 6 - Zálohová dotace
§ 7 - Čerpání podpory
§ 8 - Podmínky splácení úvěru, úroková sazba
§ 9 - Podmínky pro použití podpory a oprávnění Fondu
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU