255/2021 Sb.Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Částka: 109 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. července 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. června 2021 Nabývá účinnosti: 17. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 2021
o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, 4 a 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 až 3, § 9 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 2 písm. b), § 10 odst. 3 písm. c) a h), § 16, § 17 odst. 2 a § 22 odst. 3 zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví

a)   programy střelecké přípravy a jejich organizaci a obsah,

b)   kurzy pro programy střelecké přípravy,

c)   podmínky účasti na programu střelecké přípravy a způsob prokázání jejich splnění,

d)   podmínky, za nichž jsou účastník programu střelecké přípravy a zbraň, se kterou se programu střelecké přípravy účastní, součástí stanovené zálohy státu,

e)   podmínky pro získání aprobace v systému střelecké přípravy a způsob prokázání jejich splnění,

f)    podmínky, za nichž může ozbrojený bezpečnostní sbor, Vojenská policie nebo obec vydat potvrzení pro potřeby vydání aprobace v systému střelecké přípravy svému příslušníkovi nebo strážníkovi obecní policie,

g)   podmínky a způsob převodu střeliva držiteli aprobace v systému střelecké přípravy,

h)   podmínky přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - SYSTÉM STŘELECKÉ PŘÍPRAVY
HLAVA I - PROGRAMY STŘELECKÉ PŘÍPRAVY A HODNOCENÉ STŘELBY
§ 3 - Zásady bezpečného zacházení se střelnou zbraní
§ 4 - Programy střelecké přípravy
§ 5 - Kurz pro program střelecké přípravy MV-101
§ 6 - Kurz pro program střelecké přípravy MV-102
§ 7 - Kurz pro program střelecké přípravy MV-201
§ 8 - Kurz pro program střelecké přípravy MV-301
§ 9 - Program střelecké přípravy MV-1-500
§ 10 - Zvláštní ustanovení o praktickém výcviku ve střelbě
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Prokázání splnění podmínek účasti na programu střelecké přípravy
§ 14  
§ 15  
HLAVA II - STANOVENÁ ZÁLOHA STÁTU
§ 16  
HLAVA III - APROBACE V SYSTÉMU STŘELECKÉ PŘÍPRAVY
§ 17 - Získání aprobace v systému střelecké přípravy
§ 18  
§ 19 - Podpora střelecké přípravy držitelů aprobace v systému střelecké přípravy
HLAVA IV - PŘENECHÁNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ V SYSTÉMU STŘELECKÉ PŘÍPRAVY
§ 20  
HLAVA V - ZPŮSOBILOST ZAJIŠŤOVAT KURZ A DOKUMENTACE VYHOTOVOVANÁ AKREDITOVANOU OSOBOU
§ 21 - Prokázání způsobilosti zajišťovat kurz
§ 22 - Dokumentace vyhotovovaná akreditovanou osobou
§ 23  
§ 24  
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A EVIDENCÍ
§ 25  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 26  
Příloha č. 1 - Vzor předepsaného formuláře přihlášky k účasti na programu střelecké přípravy MV-101, MV-102, MV-201 a MV-301 [§ 22 odst. 1 písm. a) zákona]
Příloha č. 2 - Vzor předepsaného formuláře žádosti o vydání aprobace v systému střelecké přípravy [§ 22 odst. 1 písm. b) zákona]
Příloha č. 3 - Vzor předepsaného formuláře potvrzení pro účely vydání aprobace v systému střelecké přípravy (§ 22 odst. 2 zákona)
Příloha č. 4 - Vzor předepsaného formuláře žádosti o udělení akreditace [§ 22 odst. 1 písm. d) zákona]
Příloha č. 5 - Standardní cvičení, které je součástí hodnocených střeleb pro účely získání základní aprobace
Zavřít
MENU