250/2021 Sb.Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
250

ZÁKON
ze dne 9. června 2021
o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

BEZPEČNOST PROVOZU VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,

b)   výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,

c)   práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,

d)   předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

a)   posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem2),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - BEZPEČNOST PROVOZU VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Vyhrazená technická zařízení
§ 4 - Výkon státní správy
§ 5  
§ 6 - Pověřená organizace
§ 7 - Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
§ 8 - Vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
§ 9 - Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
§ 10 - Evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
§ 11 - Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
§ 12 - Zkouška z odborné způsobilosti
§ 13 - Předmět a subjekt poplatku
§ 14 - Sazba poplatku
§ 15 - Splatnost poplatku
§ 16 - Správce poplatků a rozpočtové určení poplatků
§ 17 - Revize
§ 18 - Evidence revizních techniků
§ 19 - Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím
§ 20 - Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 21  
§ 22 - Hlášení vzniku havárie
§ 23 - Zmocňovací ustanovení
§ 24 - Přechodná ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
§ 26  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU