228/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 094 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

74/2017 Sb.;

Výchozí předpisy

252/1997 Sb. - podle § 2b odst. 2; 256/2000 Sb. - podle § 1 odst. 3;
Původní znění předpisu
Zavřít

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. a nařízení vlády č. 190/2019 Sb., se mění takto:

1

V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu vět třetí a čtvrté doplňují slova , v platném znění.

2

§ 2 odst. 1 písm. a) se slovo porcované nahrazuje slovem krájené.

3

§ 2 odst. 1 písm. b) se za slovo protlaků vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 17.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 2 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem a.

5

§ 2 odst. 1 se na konci písmene d) slovo , a nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

6

§ 2 odst. 2 písm. c) se slova akce a tištěné nahrazují slovy akce nebo tištěné.

7

§ 2 odst. 4 se slova písm. a) až d) zrušují.

8

§ 2 se odstavec 5 zrušuje.

9

§ 3 se za slova podle § 2 vkládají slova a na sledování, hodnocení nebo propagaci školního projektu.

10

§ 5 odst. 1 písm. c) se slovo porcovaného nahrazuje slovem krájeného.

11

§ 5 odst. 1 písm. j) se číslo 100 nahrazuje číslem 80.

12

§ 5 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3 nahrazují slovy je stanovena v přílohách č. 1 a 2 a za slovo rozlišení se vkládají slova podle produktů z ekologického zemědělství a.

13

§ 6 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen žádost o schválení) může podat osoba, která produkty dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (dále jen žadatel).

14

§ 6 odst. 3 se za slova závazek žadatele, že vkládají slova bude provádět doprovodná vzdělávací opatření a.

15

§ 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6.

16

§ 6 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 5 se slova b) až e) nahrazují slovy b) až d).

17

§ 6 odst. 5 se číslo 6 nahrazuje číslem 4.

18

§ 6 odst. 6 se číslo 7 nahrazuje číslem 5.

19

§ 7 odst. 3 se slovo října nahrazuje slovem května, slovo příslušný se nahrazuje slovem následující a slovo prosince se nahrazuje slovem srpna.

20

§ 7 odstavec 4 zní:

(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 4 a 5.

21

§ 7 odstavec 6 zní:

(6) Pokud je schválený žadatel zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, předloží Fondu před zahájením plnění veřejné zakázky dokumentaci k postupu výběru dodavatele veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

22

§ 7 se odstavec 7 zrušuje.

23

§ 8 odst. 1 se slova ve školách nahrazují slovy zapojených do školního projektu.

24

§ 9 odst. 1 se slova přímo dodává nebo řídí nahrazují slovem dodává.

25

§ 9 odst. 3 písm. a) se slova , včetně ceny těchto produktů zrušují.

26

§ 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se text písm. a) zrušuje.

27

§ 9 odst. 4 písm. a) se slovo produkty, nahrazuje slovy produkty; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a.

28

§ 9 odst. 4 se na konci písmene b) slovo , a nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

29

§ 9 se odstavce 5, 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

30

§ 9 odst. 5 se slova přímo dodává nebo řídí nahrazují slovem dodává, slova i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a se zrušují, slova dodávky produktů se nahrazují slovem produkty, slovo doklady se nahrazuje slovem doklad, slovo nich se nahrazuje slovem něm a na konci odstavce se doplňuje věta Doklad podle věty první lze nahradit elektronickým ověřením příslušných údajů Fondem..

31

§ 9 odstavec 6 zní:

(6) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.

32

§ 10 odst. 2 písm. b) se slova soupis faktur vztahujících nahrazují slovy faktury vztahující a slovo uhrazených se nahrazuje slovem uhrazené.

33

§ 10 odst. 2 písm. d) se slova podle § 6 odst. 5 zrušují.

34

Přílohy č. 1 a 2 znějí:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny (§ 5 odst. 1)

Skupina Druh ovoce a zeleniny Velikost porce Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou
do 150 žáků včetně
Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství
pro školy s kapacitou
nad 150 žáků
1. skupina – ovoce a zelenina uvedených druhů jablka 1 ks  6,40  5,16  7,29  6,05 
hrušky 1 ks  6,71  5,47  7,76  6,51 
broskve nebo nektarinky 1 ks  7,92  6,68  9,56  8,32 
hroznové víno minimálně 100 g  7,05  5,81  8,24  7,00 
meruňky minimálně 100 g  8,52  7,28  10,45  9,21 
jahody minimálně 100 g  11,90  10,66  14,78  13,54 
švestky minimálně 100 g  6,05  4,81  6,74  5,50 
rajčata minimálně 100 g  8,33  7,09  10,16  8,92 
mrkev minimálně 100 g  5,73  4,49  6,26  5,02 
ředkvičky minimálně 100 g  9,26  8,02  11,56  10,32 
papriky 1 ks  7,42  6,18  8,82  7,57 
kedlubny 1 ks  8,80  7,56  10,89  9,65 
pomeranče 1 ks  7,39  6,14 
mandarinky minimálně 100 g  7,27  6,02 
banány 1 ks  6,91  5,67 
okurky minimálně 100 g  7,32  6,08  8,66  7,42 
třešně minimálně 100 g  18,64  17,40  24,89  23,65 
2. skupina – ostatní ovoce a zelenina s výjimkou ananasu a kiwi minimálně 100 g  11,25  10,01 
3. skupina – v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny s výjimkou ananasu a kiwi minimálně 100 g  12,77  11,52  15,13  13,89 
4. skupina – v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny balený v ochranné atmosféře nebo více druhů krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny minimálně 100 g  16,39  15,15  19,38  18,14 
5. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází 3 a více druhů nekrájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny minimálně 100 g  12,95  11,71 
6. skupina - ovocné a zeleninové šťávy minimálně 200 ml  12,88  11,64  17,05  15,81 
7. skupina - ovocné protlaky minimálně 100 g  13,71  12,47  18,31  17,06 
*

Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků (§ 5 odst. 1)

Skupina Minimální velikost porce, na kterou je vyplácena podpora Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou nad 150 žáků
1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy Trvanlivé s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % 200 ml  9,07  7,83  10,08  8,84 
250 ml  9,58  8,34  10,84  9,60 
330 ml  14,21  12,97  15,89  14,65 
s obsahem tuku nejméně 3,5 % 200 ml  9,74  8,50  11,08  9,84 
250 ml  10,41  9,17  12,09  10,85 
330 ml  15,33  14,08  17,56  16,32 
Čerstvé s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % 200 ml  10,28  9,03  10,75  9,50 
250 ml  10,89  9,65  11,67  10,43 
330 ml  11,91  10,67  13,20  11,96 
s obsahem tuku nejméně 3,5 % 200 ml  10,98  9,74  11,80  10,56 
250 ml  11,77  10,52  12,98  11,74 
330 ml  13,08  11,84  14,95  13,71 
2. skupina - sýr, tvaroh, jogurt a další fermentované (kysané) výrobky nebo acidofilní mléčné výrobky bez přidaných aromat, ovoce a ořechů nebo kakaa jogurty 150 g  10,82  9,58  13,96  12,72 
zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % 140 g  16,77  15,53  24,79  23,55 
výrobky na bázi kysaného mléka 200 ml  11,99  10,75  18,26  17,01 
tvarohy 80 g  10,14  8,90  12,11  10,87 
čerstvé sýry 80 g  18,25  17,00  24,27  23,03 
ostatní sýry 100 g  25,63  24,39  37,18  35,94 
ostatní sýry 80 g  21,41  20,17  30,85  29,61 
*

Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

35

Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2

Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3

Žadatel schválený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za žadatele schváleného podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4

Schválený žadatel doručí pro školní rok 2021/2022 plán doprovodných vzdělávacích opatření podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. října 2021.

5

Pro školní rok 2021/2022 oznámí Státní zemědělský intervenční fond podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, schválenému žadateli do 31. prosince 2021, zda jsou doprovodná vzdělávací opatření způsobilá.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU