227/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 27. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

23/1994 Sb.;

Výchozí předpisy

283/1993 Sb. - podle § 40;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

227

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb., vyhlášky č. 166/2017 Sb. a vyhlášky č. 363/2017 Sb., se mění takto:

1

V nadpisu § 7c se slovo Karviná nahrazuje slovy v Karviné.

2

§ 11 písm. b) se slovo nebo nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova nebo ve výkonu zabezpečovací detence.

3

§ 11 písmena e) až k) znějí:

e

sepisování podání státnímu zastupitelství včetně návrhů,

f

rozhodnutí o výši odměny obhájce a zmocněnce poškozeného, kteří mají vůči státu nárok na odměnu, a o výši náhrad jejich výdajů,

g

rozhodnutí o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení, o výši náhrad jejich výdajů a o odměně za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení,

h

přípravu podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnaní a zpracování návrhu písemného vyhotovení těchto rozhodnutí,

i

rozhodnutí o zápočtech podle trestního řádu, o kterých rozhoduje státní zástupce,

j

přípravu podkladů pro rozhodnutí o

1

tom, zda zbytek závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti, včetně držení a chovu zvířat nebo péče o ně, nebude vykonán,

2

tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled,

3

osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, včetně podkladů pro rozhodnutí o ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti anebo pro rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání obviněného, který se ve stanovené zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání neosvědčil, nebo pro pokyn k zahájení trestního stíhání podezřelého, který se ve stanovené zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání neosvědčil,

k

zpracování návrhu písemného vyhotovení rozhodnutí podle písmene j),

4

§ 12 odst. 3 větě druhé se slova státnímu zastupitelství místně a věcně příslušnému nahrazují slovy místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství nebo o takové věci uvědomí Úřad evropského veřejného žalobce, jde-li o věc, v níž je nebo může být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného žalobce a ve větě třetí se slova postoupení věci nahrazují slovy postupu podle věty druhé.

5

§ 17 odst. 2 větě první se za slova státnímu zastupitelství vkládají slova nebo Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud z jeho obsahu vyplývá, že jde o věc, v níž je nebo může být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného žalobce,, ve větě druhé se za slovo zastupitelství vkládají slova nebo Úřadu evropského veřejného žalobce a na konci textu věty druhé se doplňují slova nebo Úřad evropského veřejného žalobce.

6

§ 20 větě druhé se slova o dalším trvání vazby nebo zrušují.

7

§ 27 odstavec 2 zní:

(2) V rámci dosažitelnosti státní zástupce zajišťuje plnění dalších úkonů trestního řízení, pokud jejich provedení nesnese odkladu.

8

V nadpisu části páté se slova O ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ A POSTOUPENÍ VĚCI JINÉMU ORGÁNU V ŘÍZENÍ zrušují.

9

§ 56§ 57 větě první se za slovo zástupce vkládají slova o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 trestního řádu,.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

MENU