225/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

345/1999 Sb.;

Výchozí předpisy

169/1999 Sb. - podle § 81;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

225

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky č. 19/2015 Sb., vyhlášky č. 279/2017 Sb. a vyhlášky č. 362/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

2

§ 10 se za slovo přemísťován vkládají slova na dobu nikoliv přechodnou.

3

§ 17 odstavec 7 zní:

(7) Do cely nebo ložnice, v níž na odsouzeného připadne ubytovací plocha menší než ubytovací plocha stanovená podle odstavce 6, nikoli však menší než 3 m2, lze umístit

a

odsouzeného nevykonávajícího trest ve specializovaném oddílu pouze tehdy, pokud celkový počet takových odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6; do celkové plochy téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou se nezapočítává ubytovací plocha specializovaných oddílů,

b

odsouzeného vykonávajícího trest v některém ze specializovaných oddílů pouze tehdy, pokud celkový počet odsouzených vykonávajících trest v takovém specializovaném oddílu ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6 nebo pokud by výkon trestu takového odsouzeného ve specializovaném oddílu v jiné věznici byl výrazně ztížen s ohledem na stavebně technické podmínky takové věznice, nebylo by možné odsouzenému poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby nebo by z jiných důležitých důvodů bylo ohroženo naplnění účelu zařazení odsouzeného do specializovaného oddílu.

4

§ 46 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

5

§ 92 a v § 94 odst. 1 se slova zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

MENU