223/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

456/2009 Sb.;

Výchozí předpisy

141/1961 Sb. - podle § 334h;

Oblasti

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

223

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení, se mění takto:

1

§ 1 zní:

§ 1

Předmětem kontroly výkonu trestu domácího vězení je

a

dodržování stanovených podmínek výkonu trestu domácího vězení,

b

dodržování přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření anebo dohledu, pokud byly uloženy zároveň s trestem domácího vězení, a

c

vedení řádného života odsouzeným po dobu výkonu trestu.

2

§ 2 odstavec 1 zní:

(1) V místě výkonu trestu domácího vězení se zaměstnanec Probační a mediační služby prokazuje služebním průkazem Probační a mediační služby.

3

§ 2 odst. 2 se slova probačnímu úředníkovi nahrazují slovy zaměstnanci Probační a mediační služby.

4

§ 3 se slova Probační úředník nahrazují slovy Zaměstnanec Probační a mediační služby a věta druhá se zrušuje.

5

§ 4 odst. 1 se slova probačním úředníkem, včetně umožnění jeho vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolupráci při plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, při plnění výchovných opatření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu nahrazují slovy zaměstnancem Probační a mediační služby, včetně umožnění vstupu úředníka Probační a mediační služby do obydlí odsouzeného, a ve spolupráci při kontrole plnění soudem uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného opatření, podmínek uloženého dohledu a vedení řádného života.

6

§ 4 odst. 2 se slova probačnímu úředníkovi a soudu, který trest uložil nahrazují slovy zaměstnanci Probační a mediační služby a věta druhá se zrušuje.

7

§ 4 odst. 3 se slova probačního úředníka nahrazují slovy zaměstnance Probační a mediační služby.

8

§ 5 a 6 se zrušují.

9

§ 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 se slova Probační a mediační službou ve spolupráci s provozovatelem nahrazují slovem prostřednictvím.

10

§ 7 odst. 1 písm. a) se slova elektronického kontrolního systému nahrazují slovy technického zařízení, které je součástí elektronického kontrolního systému, (dále jen technické zařízení).

11

§ 7 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly trestu domácího vězení zajišťované prostřednictvím elektronického kontrolního systému zahrnuje rovněž

a

umožnění instalace a deinstalace technického zařízení na těle odsouzeného a v místě výkonu trestu domácího vězení,

b

umožnění přístupu k technickému zařízení za účelem jeho údržby, opravy, výměny, kontroly funkčnosti a deinstalace zaměstnanci Probační a mediační služby nebo jiné osobě zajišťující funkčnost elektronického kontrolního systému a umožnění přístupu k rozvodům elektronické energie,

c

pravidelné dobíjení technického zařízení a dodržování podmínek pro jeho provoz a pokynů k zacházení s ním a

d

strpění technického zařízení na svém těle po 24 hodin denně po dobu výkonu trestu domácího vězení.

(3) Po ověření totožnosti odsouzeného instaluje technické zařízení na těle odsouzeného a v místě výkonu trestu domácího vězení zaměstnanec Probační a mediační služby nebo za jeho přítomnosti jiná osoba zajišťující funkčnost elektronického kontrolního systému; tyto osoby a odsouzený podepíšou předávací protokol o převzetí technického zařízení do užívání, jehož součástí jsou také podmínky pro jeho provoz.

12

§ 8 se slova probačním úředníkem nahrazují slovy úředníkem Probační a mediační služby.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

MENU