221/2021 Sb.Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

ZÁKON
ze dne 25. května 2021
o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře.


§ 2

Zahrádkářská činnost

        Zahrádkářskou činností se rozumí veřejně prospěšná činnost zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úprava. Zahrádkářská činnost se podílí na zachování a ochraně zemědělského půdního fondu, přispívá k zadržování vody, zmírnění dopadu klimatických změn a podporuje druhovou rozmanitost v krajině, má výchovný a estetický aspekt pro utváření vztahu k přírodě mladé generace. Podílí se na ochraně přírody, životního prostředí a pestrosti krajinného rázu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zahrádkářská činnost
§ 3 - Veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti
§ 4 - Kulturní hodnoty zahrádkářské činnosti a jejich zachování
§ 5 - Zahrádkářská osada
§ 6 - Smlouva o pachtu nebo nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost
§ 7 - Zakázaná ujednání
§ 8 - Působnost orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU