207/2021 Sb.Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 18. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
207

VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2021
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vyúčtováním vyhodnocení přijatých plateb za poskytnuté plnění a celkové výše ceny za poskytnuté plnění, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku,

b)   řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,

c)   mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část,

d)   opravným vyúčtováním vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.


§ 3

Doklad o vyúčtování

        (1) Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Doklad o vyúčtování
§ 4 - Rozsah dokladu o vyúčtování
§ 5 - Formální náležitosti dokladu o vyúčtování
§ 6 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 7 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 8 - Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 9 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny, dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice a dokladu o vyúčtování související služby v elektroenergetice poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí
§ 10 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství poskytovaného zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 11 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu poskytovaného zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 12 - Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství poskytovaného zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 13 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu, dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství, dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství a dokladu o vyúčtování služby přepravy plynu poskytovaného zákazníkovi kategorie střední odběratel nebo kategorie velkoodběratel
§ 14 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie
§ 15 - Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice
§ 16 - Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v plynárenství
§ 17 - Termíny vyúčtování dodávky tepelné energie
§ 18 - Vyúčtování dodavatelem poslední instance
§ 19 - Přechodné ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přehled vyúčtování v elektroenergetice
Příloha č. 2 - Přehled vyúčtování v plynárenství
Zavřít
MENU