199/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. května 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
199

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu        Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. b) se za slovo „tělovýchovy“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

        2.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:


㤠1a

Zkušební instituce

        Zkušební institucí je právnická osoba oprávněná uskutečňovat zkoušku z jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.“.

        3.  V § 2 odst. 1 a v § 13 odst. 1 písm. d) se text „A1“ nahrazuje textem „A2“.

        4.  V § 2 odstavec  2 zní:

        „(2)  Rozsah znalosti jazyka podle odstavce  1 zahrnuje

a)   porozumění hlavní myšlence jednoduchých a přehledných textů v písemné i ústní podobě, které se týkají každodenního života,

b)   vedení rozhovoru o obecně známých skutečnostech a každodenních situacích,

c)   pokládání a zodpovídání jednoduchých otázek, které se týkají každodenního života,

d)   tvorbu krátkých vět, které se týkají každodenního života, a

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU