192/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
192

ZÁKON
ze dne 28. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 32 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; to neplatí, pokud třetí osoba věděla, že si zástupci odporují“ a věta druhá se zrušuje.

        2.  V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  I když je nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý jednat v určité záležitosti samostatně, lze podmínit, že následky právního jednání nastanou až souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od vyžádání; to neplatí pro právní jednání osobní povahy a právní jednání podle § 33.“.

        3.  V § 898 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „třeba zejména“ nahrazují slovy „vždy třeba“.

        4.  V § 898 odst. 2 písmena a) až d) znějí:

„a)   nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc nebo podíl na ní,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU