175/2021 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. dubna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 98/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 30. dubna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2021
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2020.


Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

        (1)  Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 7 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2020 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

        (2)  Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,58 Kč a počtu bodů zdravotního výkonu stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty. K ocenění podle věty první se dále přičte částka 59 064 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 až 00078 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. vykázaný u hospitalizovaných pacientů s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 3  
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Ocenění nákladů na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
Zavřít
MENU